Termomodernizacja budynku plebanii i kościoła Parafialnego w Kamionie Poduchownym

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku plebanii i kościoła Parafialnego w Kamionie Poduchownym.

Szczegółowy zakres inwestycji został określony w projekcie budowlanym oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będącymi załącznikami do niniejszej specyfikacji.

Zakres prac sprecyzowany jest w załączonych przedmiarach na podstawie którego Wykonawca powinien wycenić prace.

Z uwagi na przyjęte w umowie wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i służy do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia oraz będzie pomocny przy rozliczeniu inwestycji. W szczególności przedmiar robót ma na celu umożliwienie dokonania wyceny robót i sprecyzowaniu zakresu.

Zamawiający ze swojej strony zapewni osobę z uprawnieniami pełniąca funkcje kierownika budowy.

Zatrudnienie na umowę o pracę
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) prace przygotowawcze, rozbiórkowe i porządkowe,
2) roboty budowlane i montażowe
3) roboty montażowe instalacji sanitarnych,
4) roboty montażowe instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obejmować ma okres realizacji umowy o zamówienie publiczne , których przedmiotem jest „Termomodernizacja budynku plebanii i kościoła Parafialnego w Kamionie Poduchownym”

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 14:00


» Location

Kamion Poduchowny 27
Kamion Poduchowny 96-512
Województwo: brak
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała w Kamionie
Kamion Poduchowny 27
Kamion Poduchowny 96-512
Województwo: brak
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in