Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi.
2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego (zwanego również Nadzorem), w czasie budowy aż do odbioru robót budowlanych, przy budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni (link do postępowania na roboty budowlane: www.gdynia.pl/bip/gcs).
3. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności:
Uwaga! O rozpoczęciu robót należy powiadomić pisemnie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem zgodnie z uzgodnieniami nr 403/19/TT z dnia 18.07.2019 r., nr 251/20/TT z dnia 07.05.2020 r.
1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu,
2) wykonanie drogi tymczasowej wraz z wykonaniem podcięć pielęgnacyjnych,
Uwaga! Zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Przed realizacją robót należy przedstawić i zatwierdzić w Referacie Zajęć Pasa Drogowego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni projekt organizacji placu budowy.
3) wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, w tym rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych wraz z likwidacją kabli, wywóz i utylizacja oraz demontaż monitoringu w postaci dwóch kamer na jednym ze słupów oświetleniowych i przekazanie do zasobów szkoły,
4) wykonanie robót ziemnych,
Uwaga! Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia.
5) wykonanie podbudowy z kruszyw oraz ustawienie obrzeży betonowych z nakładkami gumowymi,
6) rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej pod płytą istniejącego boiska oraz wykonanie nowego systemu drenarskiego boiska wraz z przebudową studni i włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikami 10, 12 oraz 15 do SIWZ,
Uwaga! O rozpoczęciu i zakończeniu robót branży sanitarnej dotyczących kanalizacji deszczowej należy powiadomić pisemnie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zgodnie z uzgodnieniem nr UIU.7011.395.2020.MK z dnia 03.06.2020 r. Jednocześnie zgodnie z zapisami uzgodnienia zakres robót kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.
7) wykonanie kanalizacji kablowej z rur PCW,
8) wykonanie warstwy shockpad przepuszczalnej dla wody wykonanej metodą in situ lub w postaci maty prefabrykowanej zgodnie z załącznikami nr 9, 11 i 14 do SIWZ,
9) wykonanie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej o pow. ok. 2265 m2 z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym, o wysokości min. 40 mm – max 55 mm powyżej maty,
10) wykonanie linii wklejanych na boisku,
11) wykonanie logo Gdynia Sport w przeciwległych narożnikach boiska; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego https://gdyniasport.pl/pl/o-nas/logo,
12) dostawa i montaż nowych bramek do piłki nożnej – 2 szt.,
13) ustawienie chorągiewek narożnych – 4 szt.,
14) dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska do piłki nożnej - 1 szt.,
Uwaga! Zamawiający zmienia treść i wygląd tablicy informacyjnej względem przedstawionej w dokumentacji projektowej. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże mailowo wzór tablicy z regulaminem. Treść tablicy informacyjnej z regulaminem należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem.
15) oczyszczenie trybun,
16) dostawa i montaż piłkochwytów o wysokości 3 m wzdłuż dłuższego boku boiska oraz o wysokości 6 m za bramkami,
Uwaga! Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie piłkochwytów umiejscowionych za bramkami. Zamiast wymiany siatek należy wykonać nowe, wyższe piłkochwyty o wysokości 6 m zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.
17) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
18) odtworzenie trawników,
19) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
Uwaga! Roboty budowlane, o których mowa w pkt 5, 8 i 9 należy wykonać zgodnie z załącznikami nr 9, 11 i 14 do SIWZ.
20) Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt 9 musi spełniać łącznie poniższe warunki:
a) zapewniać dobre warunki do gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny,
b) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji,
c) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających,
d) zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej,
e) zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki,
f) być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie,
g) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważnej,
h) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta,
i) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny dla trawy syntetycznej i granulatu gumowego,
j) posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego,
k) oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook of Requirements dla poziomu FIFA 1 STAR lub być zgodna z FIFA Quality Programme For Football Turf Handbook of Requirements (dostępny na stronie www.fifa.com) z października 2015 roku dla poziomu FIFA Quality, co powinno zostać potwierdzone posiadanym na innym obiekcie przez oferowany system nawierzchni stosownego certyfikatu minimum FIFA 1 STAR (dopuszczalny certyfikat FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro lub FIFA Quality) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna łącznie z granulatem EPDM lub SBR lub TPE lub inny niezależnie od zastosowanej podbudowy), Zamawiający wymaga powyższego certyfikatu ze względu na możliwe użytkowanie nawierzchni przez między innymi młodzieżowe zespoły piłki nożnej uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
l) spełniać następujące parametry techniczne:
l.1) skład włókna: polietylen (PE) 100%,
l.2) kolor: zielony preferowany w różnych odcieniach,
l.3) wysokość włókna powyżej podłoża: min. 40 mm-max 55 mm oraz dopuszcza się +/-5% odchylenia (w badanej próbce) od deklarowanej przez producenta wysokości,
m) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa w ust. 3 pkt 20 lit. l.1)-l.3) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB.
21) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 9-15 do SIWZ.
4. Roboty budowlane realizowane będą przez Wykonawcę robót budowlanych z uwzględnieniem w szczególności następujących uwag :
1) wykonawca robót budowlanych powinien zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r.,
2) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego.
3) po przekazaniu terenu budowy, wykonawca robót budowlanych ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy,
4) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez wykonawcę robót budowlanych do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 155) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności,
5) na czas wykonywania zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
6) wykonawca robót budowlanych zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i ppoż. oraz utrzyma porządek na placu budowy,
7) wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym,
8) odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie wykonawca robót budowlanych,
9) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane i montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę robót budowlanych,
10) w przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a) będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni.
11) wykonawca robót budowlanych ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót,
12) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy, przy czym wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy,
13) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem wykonawcy robót budowlanych na radach budowy jest kierownik budowy,
14) po realizacji zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy; Wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny,
15) wykonawca robót budowlanych zgłasza pisemnie (faksem lub mailem) Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru,
16) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 17 i 18.
17) przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru wykonawca robót budowlanych wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w pkt 18,
18) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i wykonawcę robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi:
- pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą wykonawcy robót budowlanych,
- dokumentację projektową powykonawczą,
- dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów,
- atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń,
- certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że nawierzchnia z trawy syntetycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 9 odpowiada normie PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważnej,
- dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 20 lit. h)-j), m),
- wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych z potwierdzeniem ich złożenia w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania.
19) Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie może dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane w tym w szczególności polegających na wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy boiska, wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej, chodników z kostki betonowej, wykonaniu odwodnienia, odnowienia trybun.
5. Nadzór (rozumiany jako Wykonawca niniejszego zamówienia) stosownie do art. 25 i art. 26 Prawa Budowlanego zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego opisanego w ust. 3, w zakresie zadań, o których mowa ust. 4 oraz w szczególności:
1) uczestnictwo jako członek komisji w przekazaniu kierownikowi robót budowlanych terenu budowy,
2) zawiadomienie projektanta sprawującego nadzór autorski, przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych przez wykonawcę,
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie nadzoru merytorycznego oraz kontroli jakości i zgodności realizacji robót budowalnych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4) zwoływanie i prowadzenie rad budowy wraz ze sporządzeniem protokołu z narady; Nadzór zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad w dniu narady,
5) stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego i/ lub wykonawcę robót budowlanych oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad w dniu narady,
6) sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez wykonawcę robót budowlanych wytyczenia robót oraz rzędnych terenu,
7) sprawdzanie i zatwierdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez wykonawcę robót budowlanych oraz próbek tych materiałów. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu zaakceptowanych przez Nadzór wniosków materiałowych.
8) zawiadamianie Zamawiającego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski o wadach w dokumentacji projektowej stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych,
9) dokonywanie odbioru robót budowlanych częściowych, ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz sporządzenie pisemnych protokołów potwierdzonych przez kierownika budowy. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu protokołów w dniu odbioru,
10) Nadzór zobowiązany jest sprawować kontrolę nad prowadzonymi robotami poprzez pobyt na budowie nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, każdy pobyt na budowie powinien być potwierdzony protokołem zawierającym informacje w zakresie m.in. oceny postępu robót w danym tygodniu i oceną wywiązywania się z obowiązków przez nadzór autorski, wraz z załączoną do niego dokumentacja zdjęciową. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu protokołów z pobytu na budowie do ostatniego dnia roboczego danego tygodnia (w wersji papierowej i elektronicznej);
11) kontrola realizowanych robót budowlanych, Nadzór w okresie realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych pisemnych sprawozdań (w wersji papierowej i elektronicznej) w zakresie oceny postępu robót w danym miesiącu wraz ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń dla terminu umownego zakończenia realizacji robót i oceną wywiązywania się z obowiązków przez nadzór autorski; Nadzór zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprawozdanie za dany miesiąc do piątego dnia następnego miesiąca,
12) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót, Nadzór zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót budowlanych, w terminie 5 dni roboczych od złożenia przez wykonawcę robót budowlanych takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami,
13) kontrolowanie zmian w realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji,
14) dokonywanie czynności związanych z odbiorami końcowymi oraz uczestnictwo w odbiorze końcowym przy udziale i akceptacji Zamawiającego jako członek komisji odbiorowej,
15) sprawdzenie kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami Zamawiającego. Zamawiający protokolarnie przekaże dokumentację powykonawczą. Nadzór zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opinię dotyczącą dokumentacji powykonawczej w terminie 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania jej Nadzorowi;
16) przekazanie wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu, odpowiednio pisemnego potwierdzenia gotowości do odbioru lub powiadomienia o braku gotowości do odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach odbiorowych,
17) opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia,
18) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek,
19) Zaopiniowanie konieczności naliczenia kar umownych z tytułu umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych dla danego zadania inwestycyjnego.
20) w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udziału Nadzoru w czynnościach podejmowanych na terenie budowy i/lub konsultacjach z Zamawiającym, Nadzór zobowiązany jest reagować w czasie maksymalnie 5 godzin od powzięcia informacji na ten temat.
6. Nadzór oraz/ lub osoba/y skierowane przez Nadzór do realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności. Nadzór dokona przed podpisaniem umowy wyboru koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego.
7. Po podpisaniu przez Nadzór protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiający protokolarnie dokona końcowego odbioru nadzoru inwestorskiego. Podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru nadzoru inwestorskiego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne opisane w ust. 3.
8. Nadzór we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu.
9. Nadzór nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 8.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Nadzór zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nadzór ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne.
15. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Nadzór lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 09:30


» Location

Olimpijska 5/9
Gdynia 81-538
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gdyńskie Centrum Sportu
Olimpijska 5/9
Gdynia 81-538
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in