Kształtowanie i rozwój u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kształtowanie i rozwój u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

2. Projekt pn. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.
3. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.
Dodatkowe kody CPV:
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
9. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
10. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
11. Miejsce realizacji zamówienia: szkoły ponadpodstawowe Powiatu Namysłowskiego położone w Namysłowie: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Rolniczych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie: od października 2020 r. do 31.05.2022 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

Pl. Wolności
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Pl. Wolności
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in