Wdrożenie e-usług w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i wdrożenie e-usług w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego” - umożliwiających załatwienie spraw drogą elektroniczną.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 (dwóch) części:
1) część 1 – Zakup i Wdrożenie eUsług wspierających NGO - zadanie polega na uruchomieniu kompleksowego systemu informatycznego, w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, usprawniającego ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań. System musi działać w formie platformy internetowej. System musi umożliwiać:
a) ogłaszanie konkursów,
b) nabór ofert,
c) ocenę ofert,
d) tworzenie umów,
e) tworzenie sprawozdań,
f) tworzenie statystyk,
g) komunikację z oferentami.
2) część 2 – eKomunikacja – przedmiot zamówienia obejmuje:
a) zakup licencji i wdrożenie aplikacji do świadczenia eUsług – eKomunikacja,
b) przedmiot zamówienia zakłada uruchomienie portalu internetowego Elektroniczna Platforma Obywatela i Przedsiębiorcy (ePOP), który będzie swoistym „pomostem” między obywatelami, przedsiębiorcami a funkcjonującymi wewnątrz Urzędu narzędziami informatycznymi, niezbędnymi do świadczenia e-usług, działającego w technologii „chmury obliczeniowej”. Portal będzie zapewniał elektroniczną komunikację Urzędu z mieszkańcami, przedsiębiorcami i wszystkimi organizacjami społecznymi lub pozarządowymi,
c) w portalu każdy będzie mógł założyć swoje konto (tzw. „profil klienta”) i korzystać z dostępu do e-usług uruchomionych na portalu. Logowanie do ePOP będzie odbywało się za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub unikalnego loginu i hasła.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacja zawarty został we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz opisie funkcjonalności (załączniku nr 1 do wzoru umowy).
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV:
1) Główny przedmiot: 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania;
2) Dodatkowe przedmioty:
a) 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
b) 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:30


» Location

ul. Gen. Władysława Andersa
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Implementation services

» Buyer data

Powiat Iławski
ul. Gen. Władysława Andersa
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in