Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy mieszkań komunalnych na oś. Polesie” w Kozienicach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wielostanowiskowym garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu wraz z przyłączami: wodnym, kanalizacyjnym, co, energetycznym oraz budową zjazdu , na oś. Polesie w Kozienicach, w oparciu o gotowy projekt katalogowy typu „Dom przy alei 3 (A)”opracowany przez ARCHON+ Biuro Projektów, ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice,
- uzyskanie wymaganych opinii, warunków technicznych, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę,
- pełnienie nadzoru autorskiego,
2. Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia określa załącznik nr 6.
Przedmiot zamówienia dotyczy terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kozienice uchwalonym Uchwałą nr IX/110/99 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27.05.1999r /Dz. Urz. Nr 59 poz. 2083 z 1999r./, na działce nr 6657 położonej w Kozienicach, przy ul. Kasztanowej.
Zakres prac dotyczy wykonania:
1. Adaptacji projektu „Dom przy alei 3 (A)” do lokalnych warunków poprzez opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji zadania w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla planowanej budowy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Zaadoptowanie do warunków miejscowych typowego projektu katalogowego zgodnie z wytycznymi obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodnienie z zamawiającym projektu koncepcyjnego (architektonicznego) budowy budynku wielorodzinnego - w formie opisowej i graficznej , zawierającego co najmniej:
a) zagospodarowanie terenu , w tym usytuowanie budynku na działce - na podkładach mapowych,
b) szczegółowy opis rozwiązań (w tym technologii budowy, instalacje, zasilanie budynku w media),
c) rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje,
d) elewacje,
e) szacunkowe koszty realizacji zadania,
f) wyposażenie terenu w elementy małej architektury (np. ławki).
g) Na żądanie inwestora należy przedłożyć wizualizację 3D – opracowanie polegałoby na pokazaniu układu przestrzennego proponowanych rozwiązań z kilku kierunków.
(Zamawiający może żądać przedstawienia uzupełnienia przedłożonego opracowania).
2) Dostosowanie projektu typowego do lokalnych uwarunkowań poprzez naniesienie poprawek i zmian uwzględniających uwagi i sugestie Zamawiającego, tj. wykonanie wielobranżowych projektów: budowlanego i wykonawczego oddzielnie dla każdej branży, w tym uwzględniających:
a) projekt zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury,
b) projekt budowlano-architektoniczny,
c) projekt techniczny,
d) projekty niezbędnych instalacji: w tym wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacje, energetyczną uwzględniającą oświetlenie działki, niskoprądową – odgromowa, uziemienia, domofonowa, telefoniczna, RTV/SAT, systemu sygnalizacji pożaru, ochrony od porażeń, oddymiania klatki schodowej, ochrony przepięciowej,
e) projekty przyłączy z włączeniem zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli sieci, w tym wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczego (istniejąca sieć ciepłownicza w ul. Warszawskiej), energetycznego, w tym oświetlenia terenu,
f) Projekt drogowy zjazdu z dróg publicznych uwzględniający budowę chodników, oraz projekt stałej organizacji ruchu,
g) wykonanie projektów przebudowy sieci kolidującej i budowy sieci zewnętrznych,
3) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) charakterystykę energetyczną budynku,
5) uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli opinie i przepisy szczególne tego wymagają, przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków, karty informacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raporty, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji środowiskowej,
6) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót branż objętych zamówieniem ,
7) wykonanie przedmiarów robót branż objętych zamówieniem ,
8) wykonanie kosztorysów inwestorskich branż objętych zamówieniem, z uwzględnieniem konieczności jednokrotnego sporządzenia, w każdym czasie, nieodpłatnie na życzenie zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,
9) uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów,
10) inne branże wymagane przepisami szczegółowymi, pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami,
11) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
12) złożenie w imieniu Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami dokumentów o wydanie uzgodnień, warunków technicznych, opinii, pozwolenia na budowę,
13) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 15:30


» Location

ul. Parkowa 5
Kozienice 26-900
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Kozienice
ul. Parkowa 5
Kozienice 26-900
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in