Dostawa i montaż iluminacji zewnętrznej w oddziale Pałac Czartoryskich będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż iluminacji zewnętrznej do istniejącej infrastruktury technicznej w oddziale Pałac Czartoryskich będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie w skład, którego wchodzą:
• Oprawa typ 1-montaż na gzymsie Ilość 32 sztuk;
• Oprawa typ 2-montaż na gzymsie Ilość 30 sztuk;
• Oprawa typ 6-montaż na gzymsie Ilość 2 sztuki;
• Oprawa typ 7-montaż na gzymsie Ilość 2 sztuki.
2. Zakres realizacji zadania:
1) Dostawa, montaż oraz ustawienie opraw oświetleniowych nr 1, 2, 6, 7 wskazanych na rys Rysunek Iluminacji - IEIT_3_7_v1_06_08_2019 oraz niezbędnych Materiałów.
2) Dostarczone oprawy muszą być zgodne z opisem określonym w załączniku Nr 2 do SIWZ.
3) Uzyskanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego.
4) Wykonanie iluminacji zgodnie z załączoną dokumentacją.
5) Podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej w rozdzielni TO/3 i TO/4 wraz z dostawą aparatury do rozdzielni (zegar astronomiczny, zabezpieczenia, wyłączniki nadprądowe, przekaźniki itp.).
6) Wykonanie pomiarów elektrycznych i ochrony przeciw porażeniowej i potwierdzenie ich odpowiednimi protokołami.
7) Obowiązek poinformowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (dalej WUOZ) w Krakowie o odbiorze prac. Warunkiem odbioru prac jest zatwierdzenie przez WUOZ, zgodności z dokumentacja + efekt oświetlenia jaki został określony w nadzorze Konserwatora.
8) Udzielenie 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz dostarczone materiały, za wyjątkiem opraw oświetleniowych, które muszą zostać objęte gwarancją producenta, zgodnie z zapisami ust. 5 niniejszego rozdziału.
9) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie ilości poszczególnych elementów, ich parametrów wymiarów, określenia materiałów z których mają zostać wykonane, wymaganych atestów, itp. - zawarte jest Opisie przedmiotu zamówienia na który składają się:
1) „Projekt” zawierający:
• Opis Techniczny parametrów opraw oświetleniowych i zakresu zamówienia;
• Rysunek Iluminacji - IEIT_3_7_v1_06_08_2019;
2) Schemat ideowy TO – Instalacji Elektrycznej;
3) Notatka z Komisji Konserwatorskiej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego na etapie realizacji umowy.
5. Wykonawca zobowiązany zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję producenta dostarczonych opraw oświetleniowych, która przy odbiorze przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona stosowną kartą gwarancyjną.
6. Miejscem dostawy i montażu jest teren Muzeum Książąt Czartoryskich, Kraków ul. św. Jana 19/ Pijarska 15

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 12:00


» Location

Al. 3-go Maja 1
Kraków 30-062
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Lighting and accessories

» Buyer data

Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3-go Maja 1
Kraków 30-062
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in