Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kal

» Notice description

Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy robót budowlanych:
KANALIZACJA SANITARNA
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV litych ø 200 mm SN8 o łącznej długości 1125,5 m, w tym:
a) od studni S1 do studni istniejącej Si1 i od studni S7 do studni S15 - długość L=373,5 m
b) od studni S16 do studni S29 i od studni S23 do studni istniejącej Si2– długość L = 752 m
2) budowę zbiorczych studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV ø 600/200 mm - 42 szt.;
3) budowę przelotowej studni betonowej ø1200/200 mm (na planie zagospodarowania terenu studni przed przepompownią ścieków opisana jako PIAS1) – 1 szt.;
4) budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV litych ø 160 mm SN8 o długości łącznej L=239 m – 45 szt.;
5) budowę sieci kanalizacji tłocznej PE ø 75 mm o długości L = 6 m;
6) budowę przepompowni ścieków P1 – 1szt. wraz z szafką elektryczną i instalacją energetyczną. Wykonawca ma obowiązek dobrać i zamontować w przepompowni pompy odpowiadające zaprojektowanej wysokości podnoszenia. W zaprojektowanej przepompowni dobrane zostały niewłaściwe pompy.
WODOCIĄG
1) budowę sieci wodociągowej z rur PE100 ø 110 mm SDR17 o łącznej długości L=560,4 m, od węzła W1 do węzła W17 i od węzła W13 do węzła W33;
2) budowę sieci wodociągowej z rur PE ø 90 mm o długości L=5,0 m, od węzła W5 do istniejącej sieci;
3) budowę przyłączy wodociągowych z rur PE ø 40 mm o długości L=92,0 m – 23 szt.;
4) montaż hydrantów nadziemnych z podwójnym zamknięciem o Rd=1800 mm;
5) montaż armatury towarzyszącej: trójników, zasuw i nawiertek z obudowami, skrzynek do zasuw, słupków z tabliczkami informacyjnymi oznakowujących zasuwy i nawiertki oraz oznakowanie rurociągów wodociągowych taśmą koloru niebieskiego z wkładką metalową – w ziemi.
Ponadto w ramach realizacji zamówienia należy:
- wykonać dezynfekcję sieci wodociągowej podchlorynem sodu oraz jej płukanie,
- zapewnić obsługę geodezyjną w tym wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (3 egz.),
- wykonać hydrauliczną próbę szczelności sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej, w obecności przedstawiciela zamawiającego,
- zlecić wykonanie badania jakości wody przez uprawnioną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną pod względem bakteriologicznym, w obecności przedstawiciela zamawiającego oraz dostarczyć pozytywne wyniki badań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 12:00


» Location

Sienkiewicza 24
Węgorzewo 11-600
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Sienkiewicza 24
Węgorzewo 11-600
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in