„Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Listomie” (II postępowanie)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Listomie” (II postępowanie). Świetlica wiejska zlokalizowana jest na działce nr 20 obręb Listomie. Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z remontem pokrycia dachu.
3.2. Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Listomie. Budynek
ma zwartą bryłę o kształcie wielokąta, jest to budynek parterowy wolnostojący. Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany. Dojścia i dojazdy na działkę nr 20 z drogi publicznej – działka nr 71. Budynek pełni funkcję świetlicy wiejskiej. Roboty budowlane polegające na remoncie dachu nie spowodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu, nie zmienią funkcji obiektu oraz formy/bryły architektonicznej obiektu. Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską.
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
1) prace rozbiórkowe:
a) demontaż instalacji odgromowej,
b) rozbiórka pokrycia dachu z eternitu,
c) rozbiórka rynien i rur spustowych,
d) rozebranie obróbek blacharskich.
2) prace budowlano – montażowe:
a) wymiana pokrycia dachowego,
b) wymiana obróbek blacharskich,
c) wymiana rynien i rur spustowych,
d) wymiana instalacji odgromowej,
e) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dachu,
f) wykonanie izolacji termicznej połaci dachu.
3.4. Realizację zadania należy rozpocząć od oznakowania i zabezpieczenia robót.
3.5. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie prac koniecznych do użytkowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.
3.6. Zamawiający nie zapewnia źródła poboru energii elektrycznej i wody oraz zaplecza budowy. Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt media niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zaplecze budowy.
3.7. Zamawiający zamieszcza, jako dokument pomocniczy przedmiar robót. Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, dlatego Wykonawca musi pamiętać, że podstawą do kalkulacji ceny w przedmiotowym postępowaniu jest Projekt Wykonawczy oraz STWiORB.
3.8. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych
z realizacją zamówienia.
3.9. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SIWZ, STWiORB, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.
3.10. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy.
3.11. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek.
3.12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
3.13. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.
3.14. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych przedmiotem zamówienia i utrzymanie porządku na terenie budowy.
3.15. Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SIWZ przykładów nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie
do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny
i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu i inwestora oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych.
3.16. Wykonanie wszystkich prac ma prowadzić do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi, a także obejmować wszystkie prace jakie
z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia.
3.17. Materiały oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty – wymagane obowiązującymi przepisami. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani
są użyć materiałów nowych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych
i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie technicznym, dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy.
3.18. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku rozbiórek, na terenie inwestycji, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, które są własnością Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny odwiezie odpady na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na miejsce składowania. Miejsce składowania staraniem własnym Wykonawcy.
3.19. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów – eternitu na własny koszt i we własnym zakresie. 3.21. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
2) Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, tj.:
a) pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia
na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
3) Szczegółowe informacje w poniższym zakresie zawarto we wzorze umowy, w szczególności:
a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
Myślibórz 74-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
Myślibórz 74-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in