Wymiana nawierzchni sportowej na Hali Sportowej „Parkowa” przy ul. Parkowej we Wrocławiu.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana nawierzchni sportowej na Hali Sportowej „Parkowa” przy ul. Parkowej we Wrocławiu. (obręb Zalesie, AM 15, działka nr 11/2, Wrocław)
Roboty obejmują w szczególności:
 Wykonanie kompletnej rozbiórki istniejącej nawierzchni sportowej wraz z jej konstrukcją oraz jej utylizacja;
 Wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z termoizolacją i hydroizolacją;
 Wykonanie nowej kompletnej poliuretanowej podłogi sportowej płaszczyznowo-elastycznej wraz z konstrukcją legarowaną;
 Montaż nowych profesjonalnych elementów wyposażenia sportowego dla boisk do siatkówki oraz boiska do piłki ręcznej;
 Remont części jednej ze ścian hali sportowej.

Po zakończeniu robót teren należy oczyścić, uporządkować, a wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury niebędące przedmiotem zamówienia naprawić;

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych oraz sposób ich wykonania określa:
1) Dokumentacja projektowa obejmująca:
a) Opis Techniczny wraz z inwentaryzacją fotograficzną
b) Przedmiar Robót
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
- stanowiące w całości Dokumentację dla zadania - Załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia, w tym sposób rozliczenia pomiędzy Stronami, zawiera Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania informacji dotyczących stanu faktycznego oraz zakresu niezbędnych do wykonania prac, które mogą być pomocne w szczególności do prawidłowego skalkulowania ceny oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 09:00


» Location

Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
Wrocław 51-612
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
Wrocław 51-612
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in