Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – „Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwanym dalej Inspektorem) nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – „Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie“.
Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu „Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie“. Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:
1) reprezentowania Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dotyczących niniejszego postępowania,
2) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,
3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p. poż. i ochrony środowiska,
4) sprawdzania i odbioru robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji,
5) sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń, materiałów, a także zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
6) potwierdzenia faktycznie wykonywanych robót i sprawowanie nadzoru nad usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych; wydawania poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych, celem prawidłowego i rzetelnego wykonania robót określonych w umowie,
7) prawa wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,
8) kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
9) żądania usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad, w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
10) udziału w czynnościach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbiorów częściowych, odbioru końcowego. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do potwierdzenia gotowości do odbioru oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru i dokumentacji powykonawczej,
11) współpracy z Wykonawcą robót i Zamawiającym w zakresie wykonawstwa robót budowlanych:
a) kontroli dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją techniczno-projektową,
b) sprawdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową, jakość dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności, w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych,
c) w uzgodnieniu z Zamawiającym, stwierdzenie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych,
d) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywanych robót budowlanych,
e) monitorowanie postępu robót, kontrola zakresu, ilości i wartości robót,
f) sprawdzanie zgodności i autentyczności wszystkich certyfikatów ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy,
g) organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty jeżeli jest to niezbędne,
h) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy, sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Umową oraz dobrą praktyką inżynierską,
i) organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy (co najmniej raz w miesiącu, częściej jeśli zajdzie potrzeba – na życzenie Zamawiającego) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów ze spotkań,
j) egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami kontraktowymi,
k) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także – na żądanie Zamawiającego – kontrolowanie rozliczenia budowy,
l) dbałość o sporządzanie dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia inwestycji oraz jej kontrola,
m) wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
n) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę,
o) skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie,
p) przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
12) prowadzenie książki obmiarów robót i porównanie wykonanych ilości robót z przedmiarem robót, informowanie na bieżąco Zamawiającego w razie stwierdzenia rozbieżności w ilości wykonywanych robót,
13) okazywanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów, aktualnych (tj. w okresie obowiązywania umowy): certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną,
14) przygotowanie dla Zamawiającego okresowych - miesięcznych raportów z realizacji projektu zawierających m.in. informacje dotyczące postępu robót, ilości, zakresu i terminów realizowanych robót, identyfikację zagrożeń i propozycję działań naprawczych oraz informacje dotyczące działalności nadzoru inwestorskiego,
15) kontroli szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane zawartej przez Zamawiającego z ich Wykonawcą,
16) działania w ramach zawartej umowy związane z nadzorem, z ramienia Zamawiającego nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz rozliczenie przedmiotowej umowy, wynikające z uwarunkowań realizowanego zadania inwestycyjnego,
17) Inspektorowi nie można zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych,
18) Inspektor będzie zobowiązany do wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego w ramach nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji, a w szczególności w przypadku zgłoszenia usterek spowodowanych niewłaściwym wykonawstwem,
19) wykonania w imieniu Zamawiającego innych czynności związanych z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
20) we wszystkich opracowywanych dokumentach Wykonawca winien stosować logotypy PROW i UE na podstawie „Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020” dostępnej na stronie internetowej http://prow.lubelskie.pl/dla-realizujacych-projekty/ksiega-wizualizacji-znaku-prow-2014-2020.
W okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane Inspektor w ramach przedmiotowej umowy jest zobowiązany do:
1) uczestniczenia i nadzorowania inspekcji gwarancyjnych, dbania o interesy Zamawiającego oraz podejmowania czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
2) udziału w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
3) egzekwowania razem z Zamawiającym od Wykonawcy robót budowlanych usunięcia usterek ujawnionych w okresie gwarancji robót budowlanych.
Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 84 miesiące liczone od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych.
Inspektor nadzoru ma prawo do:
1) wydawania kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz dowodów dopuszczonych do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
2) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w określonym przez niego terminie, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę.
Załącznikiem do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ, opisująca szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres i warunki realizacji dla robót:
1. Nie wymagających pozwolenia na budowę dla dróg do przebudowy tj. w szczególności:
1) plany i rysunki określające zakres robót budowlanych wraz z określeniem lokalizacji ich wykonania - plan zagospodarowania terenu,
2) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca Polskie
Normy przenoszące normy europejskie związane z wykonaniem i odbiorem robót,
3) przedmiar robót.
2. Wymagających pozwolenia na budowę dla dróg do budowy tj. w szczególności:
1) projekt budowlany,
2) projekt wykonawczy,
3) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca Polskie Normy przenoszące normy europejskie związane z wykonaniem i odbiorem robót,
4) przedmiar robót,
5) projekt stałej organizacji ruchu dla drogi Nr 8.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 10:00


» Location

Plac Niepodległości 1
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Powiat Chełmski
Plac Niepodległości 1
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in