„Przebudowa ulic: Kotlarskiej 109564B, Witosa 109588B, Słonecznej 109584B w Drohiczynie”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa ulic: Kotlarskiej 109564B, Witosa 109588B, Słonecznej 109584B w Drohiczynie. W skład zadania wchodzi wykonanie robót:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- remont kanału deszczowego w ulicy Kotlarskiej,
- budowa kanału deszczowego w ulicy Witosa,
- budowa wodociągu w ulicy Słonecznej,
- podbudowy,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie,
- elementy ulic,
UWAGA:
Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ, w skład której wchodzą również załączniki: przedmiary, dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą do wyceny robót jest dokumentacja projektowa, STWiORB i wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ.
Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A ustawy pzp (zatrudnianie osób na umowę o pracę) 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, operatorów sprzętu (jeżeli nie wykonują oni pracy na zasadzie samozatrudnienia). Obowiązek, o którym mowa w zdaniach poprzednich nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierujących budową), wykonujących obsługę geodezyjną, operatorów sprzętu budowlanego wykonujących prace na zasadzie samozatrudnienia, dostawców materiałów budowlanych. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że ujęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Kraszewskiego 5
Drohiczyn 17-312
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5
Drohiczyn 17-312
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in