Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych w Gminie Ogrodzieniec od dnia 01 października 2020 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. oraz do przedszkola w Ogrodzieńcu w miesiącu sierpniu 2021 r., w formie biletów miesięcznych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych w Gminie Ogrodzieniec od dnia 01 października 2020 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. oraz do przedszkola w Ogrodzieńcu w sierpniu 2021 r. , w formie biletów miesięcznych”.
1) Liczbę uczniów uprawnionych do dowozów określa załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Szczegółowe informacje o trasach dowozów określa załącznik nr 6 do SIWZ.
Godziny dowozów i odwozów mogą po uzgodnieniu ulegać zmianie – na podstawie pisemnego zawiadomienia bez konieczności wprowadzenia aneksu do umowy.
3) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r, poz. 58 ze zm.). Dowozy i odwozy uczniów muszą być realizowane pojazdami oznaczonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r, poz. 58 ze zm.) i ustawy o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 1990 z późn. zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.
5) Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących do wymagań danej trasy.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów.
7) Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach, co najmniej 1 dzień przed ich zaistnieniem. W dniach innych niż dni nauki szkolnej – rekolekcje, odpracowywania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp., których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego – według rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z dyrektorami placówek.
8) Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom i ich opiekunom zapewniono miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej.
Wykonawca będzie również zobowiązany do przestrzegania na bieżąco wszelkich zaleceń i wymogów związanych z COVID 19.
9) Ilość uczniów dowożonych z poszczególnych w/w miejscowości może ulegać zmianie w okresie semestralnym i rocznym.
W związku z powyższym w formularzu ofertowym wykonawca musi podać cenę za przewóz 1 ucznia na poszczególnych trasach opracowanych przez Wykonawcę w skali 1 miesiąca (biletu miesięcznego).
10) Wykonawca zapewni co najmniej 4 autobusy przewożące dzieci do szkół rano przed rozpoczęciem zajęć. Uczniowie mają być dowożeni do placówek szkolnych nie wcześniej niż o godz. 7:15 i nie później niż 7:50. Wykonawca zapewni dwukrotny odwóz uczniów po zakończeniu zajęć z placówek: Szkoły Podstawowej w Gieble, Szkoły Podstawowej w Ryczowie oraz trzykrotny odwóz z placówki: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodzieńcu- budynek przy ul. Kościuszki 67 w Ogrodzieńcu. Godziny odwozu uczniów zostaną przekazane Wykonawcy przez dyrektora placówki.
11) Rozkłady jazdy oraz przystanki będą dokładnie ustalone z Wykonawcą.
12) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
13) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
14) W przypadku awarii autobusu prowadzącego dowóz Wykonawca ma obowiązek w ciągu maksymalnie 1 godziny podstawić sprawny autobus zastępczy (Wykonawca musi dysponować dodatkowymi autobusami w rejonie dowozu, które w każdej chwili może wykorzystać jako zastępcze), nie dopuszcza się sytuacji , w których uczniowie na jednej trasie z powodu awarii autobusu będą oczekiwać na autobus z drugiej trasy, tak długo, aż wykona on dowóz na swojej trasie i dopiero przyjedzie po oczekujących.
15) Sprawdzenie tożsamości uczniów uprawnionych do przejazdu na poszczególnych trasach odbywać się będzie na podstawie legitymacji szkolnej lub imiennego dokumentu wystawionego przez Wykonawcę dla każdego ucznia na trasę przewozu.
16) Szczegółowy harmonogram, zawierający godziny odjazdów i przyjazdów oraz przystanków Zamawiający dostarczy Wykonawcy zgodnie z organizacją pracy szkoły po ostatecznym przyjęciu planu lekcji oraz zweryfikowaniu ilości dzieci dowożonych i odwożonych z poszczególnych miejscowości.
17) Zamawiający umożliwia Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
DODATKOWE ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Każda trasa ma być obsługiwana osobnym autobusem.
1.1. Autobusy wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne okresowe badania techniczne potwierdzające sprawność techniczną pojazdów, nie powinny być wyprodukowane przed rokiem 2000.
2. Wszyscy przewożeni uczniowie i ich opiekunowie obowiązkowo muszą mieć zabezpieczone miejsca siedzące w autobusach. Zamawiający zapewnia opiekę nad dziećmi za pośrednictwem opiekunów posiadających przeszkolenie w czasie dowozu i odwozu na poszczególnych trasach.
3. Wykonawca we własnym zakresie współpracuje z zakładami odpowiedzialnymi za utrzymanie przejezdności dróg na trasach dowozu (zwłaszcza w okresie zimowym) .
4. Wykonawca ma możliwość i obowiązek sprawdzenia długości tras podanych w zał. Nr 6 niniejszej SIWZ. Ewentualne uwagi czy zastrzeżenia Wykonawca może zgłaszać do Zamawiającego do czasu złożenia oferty przetargowej. Roszczenia i wnioski składane w kwestii długości tras po rozstrzygnięciu przetargu nie będą uwzględniane.
5. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w wystawionych fakturach dokładnej ilości biletów miesięcznych.
6. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. kierowców.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

Plac Wolności 25
Ogrodzieniec 42-440
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolności 25
Ogrodzieniec 42-440
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in