1. Przebudowa drogi gminnej Jabłonka-Kopaniska nr ewid. działki 499, 523 w KM 0+000 do KM 0+880 – nawierzchnia utwardzona emulsją 2. Przebudowa drogi w m.Krzywe -120m dgr 960/1 KM 0+000 do KM 0+120, nawierzchnia klińcowi utwardzona 2x emulsja asfaltowa 3. Przebudowa drogi gminnej Wydrna – Świdrówka dgr 1836 dł.100m – nawierzchnia asfaltowa 4. Przebudowa nawierzchni koło SP w Jabłonce

» Notice description

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie robót pomiarowych (wytyczenie robót, inwentaryzacja powykonawcza)
- mechaniczne zdjęcie ziemi urodzajnej - humusu, z odwozem na składowisko
zorganizowane staraniem Wykonawcy,
- wykonanie robót rozbiórkowych poboczy.
- wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy),
- wykonanie poszerzenia jezdni,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z poboczami i mijankami,
- wykonanie robót wykończeniowych.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:00


» Location

Dydnia 224
Dydnia 36-204
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Dydnia
Dydnia 224
Dydnia 36-204
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in