dostawa mobilnego Aparatu RTG z detektorem cyfrowym dedykowanym do śródoperacyjnej radiologii tkanek z funkcjonalnością tomosyntezy wraz z osprzętowieniem dla potrzeb Oddz. Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

» Notice description

3.1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa mobilnego Aparatu RTG z detektorem cyfrowym dedykowanym do śródoperacyjnej radiologii tkanek z funkcjonalnością tomosyntezy wraz z osprzętowieniem dla potrzeb Oddz. Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, o wymaganych parametrach technicznych granicznych oraz warunkach gwarancji, przeglądów eksploatacyjnych, serwisu i szkolenia, które przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ .
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu
i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych .
3.3. Wyspecyfikowany przedmiot zamówienia, którego warunki graniczne zostały określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ musi być fabrycznie nowy lub demonstracyjny wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r.
3.4. Przedmiot zamówienia musi być kompletny pod względem wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ i po zainstalowaniu i przekazaniu Zamawiającemu gotów będzie do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
3.5. Przedstawione wymagane parametry techniczne graniczne opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty.
3.6. Wykonawca po przekazaniu przedmiotu zamówienia do bieżącej eksploatacji potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym bez uwag przez obie Strony zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia o którym mowa w pkt. 3.1. .
3.7. Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Królewiecka 146
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in