Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo – rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie Powiatu Lublinieckiego”, które odbywać się będzie w ramach czterech zadań:
ZADANIE NR I:
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące:
a)zimowe utrzymanie dróg o długości 60,096 km,
b)zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 14 102m²,
c)działania organizacyjno-techniczne,
d)przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie),
e)usuwanie śniegu z dróg,
f)usuwanie śniegu z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,
g)usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających),
h)usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,
i)prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, poboczy chodników i dróg pieszo-rowerowych z piasku po zimie).
ZADANIE NR II:
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące:
a)zimowe utrzymanie dróg o długości 48,004 km,
b)zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 23 095m²,
c)działania organizacyjno-techniczne,
d)przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie),
e)usuwanie śniegu z dróg,
f)usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych,
g)usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających),
h)usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,
i)prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, poboczy chodników i dróg pieszo-rowerowych z piasku po zimie).
ZADANIE NR III:
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące:
a)zimowe utrzymanie dróg o długości 28.395 km,
b)zimowe utrzymanie chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów o powierzchni 56 551m²,
c)działania organizacyjno-techniczne,
d)przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie),
e)usuwanie śniegu z dróg,
f)usuwanie śniegu z chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów,
g)usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających),
h)usuwanie śliskości z chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i parkingów,
i)prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, poboczy chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów z piasku po zimie).
ZADANIE NR IV:
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące:
a)zimowe utrzymanie dróg o długości 65.663 km,
b)zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 6 144m²,
c)działania organizacyjno techniczne,
d)przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie),
e)usuwanie śniegu z dróg,
f)usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych,
g)usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających),
h)usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,
i)prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, poboczy chodników i dróg pieszo-rowerowych z piasku po zimie).

2.Szczegółowe zasady prowadzenia prac, ich zakres oraz warunki wykonania i odbioru określone zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
3.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbywać się będzie zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ.
4.Wykaz dróg powiatowych dla zadań I, II, III, IV o których mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
5.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zmianami).
6.W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
7. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji umowy:
a)oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019
poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
d)poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie dokumentów potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, w tym ZUS RCA, ZUS DRA oraz potwierdzenia przekazania przedmiotowych składek na rachunek właściwego oddziału ZUS.
8.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 11 ust. 1 projektu umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) za każde zadanie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 11 ust. 1 projektu umowy.
9.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10.Zamawiający żąda, by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 09:30


» Location

ul. Paderewskiego 7
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Starostwo Powiatowe
ul. Paderewskiego 7
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in