budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym.
2. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach i SIWZ.
Ewentualne podstawy katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
3. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i posiadaną wiedzą budowlaną, przepisami bhp, ppoż oraz z zaleceniami Zamawiającego. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.
Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Wymagany przez Zamawiającego okres:
- rękojmi: 60 miesięcy na konstrukcję budynku, wszystkie jego elementy budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, drogi, parkingi, podjazdy, chodniki, oświetlenie zewnętrzne,
- gwarancji: minimum 60 miesięcy na konstrukcję budynku, wszystkie jego elementy budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, drogi, parkingi, podjazdy, chodniki, oświetlenie zewnętrzne,
- rękojmi i gwarancji: 36 miesięcy na wszystkie urządzenia techniczne zamontowane wewnątrz i na zewnętrz budynku.
Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji jest zobowiązany na swój koszt do przeprowadzania serwisu i konserwacji wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń technicznych (łącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych) zgodnie z warunkami gwarancji przekazanymi Zamawiającemu w dokumencie gwarancyjnym w dniu odbioru.
5. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach.
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
7. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień
symbolem: 45 00 00 00-7, 45 23 00 00-8, 45 11 00 00-1, 45 33 00 00-9, 45 33 10 00-6, 45 33 11 00-7, 45 33 20 00-3, 45 33 22 00-5, 45 33 23 00-6, 45 33 24 00-7, 45 33 12 00-8, 45262210-6, 45 32 00 00-6, 45 22 35 00-1, 45 26 11 00-5, 45 42 11 30-4, 45 40 00 00-1, 45 43 21 00-5, 45 41 00 00-4, 45 42 11 46-9, 45 43 12 00-9, 45 44 21 10-1, 45 42 11 31-1, 44 40 00 00-4, 45 23 32 00-1, 45 23 31 40-2, 45 23 32 20-7, 45 23 32 22-1, 45 11 12 91-4.
8. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także:
- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane,
- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;
- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;
- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;
- kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,
- ochrona i zarządzanie placem budowy aż do zakończenia realizacji Inwestycji, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do nadzoru,
- likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
- zapłata opłat za składowanie odpadów.
- przeprowadzenie niezbędnych prób oraz uzyskanie opinii przed przystąpieniem do użytkowania.
9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.).
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy : Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
9.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia z wyłączeniem pierwszego i ostatniego miesiąca.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, jeżeli jest to konieczne, aby zachować ciągłość robót.
9.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Czynności robotnika opisane w przedmiarze robót.
9.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) sposób udokumentowania zatrudnienia ww. osób:
a1) roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
a2) wykonawca w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenie wykonawcy zawierające: imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków pod rygorem kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych.
a3) wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
b1) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 9.3. ppkt. a2) i a3) SIWZ lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 2000zł.
b2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 9.3. ppkt. a2) i a3) lub zmiany sposobu zatrudnienia wskazanych osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia.
b3) w przypadku niezatrudnienia, przy realizacji zamówienia, osób na umowę o pracę, wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
b4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie.
b5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10. W sytuacji gdy Zamawiający umożliwi dostęp do energii elektrycznej, wody i gazu, Wykonawca zostanie obciążony kosztami ich zużycia łącznie z ze wszystkimi opłatami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Poznańska 115
Tarnowo Podgórne 62-080
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
Tarnowo Podgórne 62-080
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in