„DOSTAWA URZĄDZEŃ REHABILITACYJNYCH I MEDYCZNYCH”

» Notice description

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż urządzeń rehabilitacyjnych i medycznych zwanego dalej towarem do Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załączniki nr 1- 3 do Formularza oferty – Specyfikacje cenowe Wykonawcy. Zamówienie podzielone zostało na części:
1 Akcesoria do sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.
2 Urządzenia do kinezyterapii.
3 Urządzenie do terapii biofeedback.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia.
3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, przy czym Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (na wykonawcy spoczywa ciężar dowodzenia równoważności oferowanego produktu w stosunku do produktu wskazanego przez Zamawiającego).
4. Wymagania ogólne dla zamówienia:
• Oferowany towar musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2020), kompletny. Oferowany towar musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych,
• Zamawiający wymaga pełnej dokumentacji poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy (odpowiednio: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji, instrukcja bhp w języku polskim, paszport techniczny, protokół przeciwporażeniowy (jeśli dotyczy), atesty/dokumenty potwierdzające oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE (deklaracje zgodności z oznakowaniem CE) lub dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz inne dokumenty wydane przez producenta w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski.
• Wykonawca przy przekazaniu do bieżącej eksploatacji i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, przeprowadzi na własny koszt szkolenie personelu medycznego i pracowników obsługi technicznej w zakresie obsługi urządzenia (odbycie szkolenia potwierdzone będzie dokumentem wystawionym przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy).
• Odpowiedzialność za dostarczony towar spoczywa wyłącznie na Wykonawcy do dnia jego ostatecznego odbioru potwierdzonego podpisanym obustronnie (Wykonawca, Zamawiający) bezusterkowym protokołem odbioru stanowiącym załącznik do umowy tj. Zamawiający nie odpowiada za sprzęt dostarczony przez przewoźnika/kuriera, mimo podpisania dowodu/dokumentu dostawy.
• Wymagany minimalny okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące.
• Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za całość i nienaruszalność dostarczonego towaru.
• Wykonawca zobowiązany będzie do transportu, rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń zamawiającego, podłączenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczonego towaru.
• Po zainstalowaniu/ zamontowaniu przez Wykonawcę urządzenie powinno być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( w pełni operacyjne) związanych z instalacją i bezpiecznym użytkowaniem przez Zamawiającego (przyłącza, kable, detektory itp.)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Sanatoryjna 2
Horyniec-Zdrój 37-620
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ul. Sanatoryjna 2
Horyniec-Zdrój 37-620
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in