Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i placów na terenie Gminy Jabłonka w sezonie zimowym 2020/2021

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i placów na terenie Gminy Jabłonka w sezonie zimowym 2020/2021.
2. Wykonanie usługi polegać będzie na usuwaniu śniegu z dróg gminnych i placów oraz zwalczaniu śliskości poprzez posypywanie (we wskazanych rejonach) nawierzchni na drogach. Zamawiający dokonał podziału całości zamówienia na 13 części odpowiednio do ilości rejonów
3. Zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i parkingów w sezonie zimowym 2020/21 na terenie Gminy Jabłonka” obejmuje swym zasięgiem 7 wsi oraz jedno sołectwo tj. sołectwo Bory, miejscowość Chyżne, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna. Wymieniony wyżej zakres zadania został podzielony na następujące rejony:
1) Rejon nr I obejmuje wieś Chyżne. Zakres zadania przewiduje odśnieżanie 7 odcinków dróg gminnych, parkingów koło kościoła i remizy OSP oraz posypywanie dwóch odcinków dróg gminnych (od drogi krajowej nr 7 w kierunku szkoły i remizy)
2) Rejon nr II obejmuje sołectwo Bory. Zakres zadania przewiduje odśnieżanie 19 odcinków dróg gminnych, 2 parkingów (koło kościoła i szkoły), posypywanie jednego odcinka drogi gminnej (ul. Pogranicza) oraz odśnieżanie chodnika na ul. Pogranicza,
3) Rejon nr III obejmuje wieś Jabłonka Góra. Zakres zadania przewiduje odśnieżanie 31 odcinków dróg gminnych, odśnieżanie chodnika na ul. Piusa Jabłońskiego, 3 parkingów (koło Barki, Szkoły Podstawowej oraz przedszkola) a także posypywanie dwóch odcinków (ul. Energetyków, Ks. F. Machaj i Piusa Jabłońskiego),
4) Rejon IV obejmuje wieś Lipnica Mała Dół. Zakres zadania przewiduje odśnieżanie 40 odcinków dróg gminnych, jednego parkingu (obok Ośrodka Zdrowia) oraz posypywanie jednego odcinka drogi gminnej (Ślamczykówka),
5) Rejon V obejmuje wieś Lipnica Mała Góra. Zakres zadania przewiduje odśnieżanie 41 odcinków dróg gminnych, 4 parkingów (trzy obok kościoła i plebani i jeden obok Szkoły Podstawowej nr 3),
6) Rejon nr VI obejmuje wieś Zubrzyca Dolna. Zadanie przewiduje odśnieżanie 57 odcinków dróg gminnych, 5 parkingów (trzy obok kościoła, obok szkoły i remizy OSP) oraz posypywanie odcinka drogi dojazdowej do parkingów koło kościoła,
7) Rejon VII obejmuje wieś Zubrzyca Górna Centrum. Zadanie przewiduje odśnieżanie 31 odcinków dróg gminnych, dwóch parkingów (obok szkoły nr 1 i kościoła) a także posypywanie tzw „Drogi na Brzyzek”,
8) Rejon VIII obejmuje wieś Zubrzyca Górna - Zimna Dziura. Zadanie przewiduje odśnieżanie 35 odcinków dróg gminnych, 2 parkingów wokół Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3,
9) Rejon IX obejmuje wieś Orawka. Zadanie przewiduje odśnieżanie 6 odcinków dróg gminnych, 4 parkingów (trzy wokół kościoła i jeden obok szkoły) oraz posypywanie dwóch odcinków dróg gminnych (Studzianki i Sołtystwo),
10) Rejon nr X obejmuje wieś Podwilk Dół. Zadanie przewiduje odśnieżanie 28 odcinków dróg gminnych, 2 parkingów (obok Szkoły Podstawowej nr 2 i starej remizy OSP) oraz posypywanie dwóch odcinków dróg gminnych (do Kawalerów i od drogi krajowej nr 7 do Szkoły Podstawowej nr 2),
11) Rejon XI obejmuje wieś Podwilk Góra. Zadanie przewiduje odśnieżanie 30 odcinków dróg gminnych, 3 parkingów (obok kościoła, nowej remizy OSP oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i Ośrodka Zdrowia),
12) Rejon XII obejmuje wieś Jabłonka Matonogi. Zadanie przewiduje odśnieżanie 16 odcinków dróg gminnych,
13) Rejon XIII obejmuje drogę gminną pomiędzy miejscowością Podwilk i Zubrzyca Dolna tzw. Furmaniec. Zadanie przewiduje odśnieżanie oraz posypywanie tego odcinka (3400 mb).

Część/
Zadanie
Nazwa i numer rejonu Ilość km dróg w rejonie Liczba kursów
1. Rejon I – Chyżne 8520 mb + 2000 m² + 200mb posypywanie drogi Odśnieżanie 28
Posypywanie 28
2. Rejon II – Jabłonka –Bory 11795 + 330 m posypywanie+ chodnik 530 mb + parking 2050 m² Odśnieżanie 28
Posypywanie 28
3. Rejon III – Jabłonka Góra 13845 m + 1500 m² + 3113 mb posypywanie + 180mb chodnik Odśnieżanie 33
Posypywanie 35
4. Rejon IV – Lipnica Mała - Dół 14940 mb + posypywanie 1400 mb + + 300 m2 parking Odśnieżanie 30
Posypywanie 30
5. Rejon V – Lipnica Mała - Góra 14690 mb + 2500 m² Odśnieżanie 33
6. Rejon VI – Zubrzyca Dolna 15980 mb + 2000 m² + chodniki 5 km + 230mb posypywanie Odśnieżanie 30
Posypywanie 28
7. Rejon VII – Zubrzyca Górna 16375 m + 500 m² + 1250 mb posypywanie + chodniki 5300 mb Odśnieżanie 32
Posypywanie 30
8. Rejon VIII – Zubrzyca Górna – Zimna Dziura 10350 mb + 500 m²+ 3km chodniki
Odśnieżanie 35
9. Rejon IX – Orawka 14240 mb + 2500 m² + 2500 mb posypywanie
Odśnieżanie 31
Posypywanie 37
10. Rejon X – Podwilk Dół 8150 + 200m² + 1550mb posypywanie Odśnieżanie 28
Posypywanie 30
11. Rejon XI – Podwilk Góra 10900 mb + 5000m² Odśnieżanie 30

12. Rejon XII – Jabłonka Matonogi 8045mb Odśnieżanie 28
13. Rejon XIII
Droga Furmaniec 3400 mb Odśnieżanie 35

Posypywanie 35
Razem Odśnieżanie dróg: 150 810 mb,
- odśnieżanie parkingów 20.050 m²,
-odśnieżanie chodników 710 mb,
-posypywanie dróg 13 973 mb


4. Zamawiający wymaga, aby usługa odśnieżania była podjęta w przypadku wystąpieniu min 8 cm zalęgającego śniegu. Używane materiały do posypywania dróg wykonawca zapewni na własny koszt. Materiały do posypywania dróg powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku (Dz. U. nr 230 poz. 1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Materiał do posypywania dróg jest składnikiem frakcji kruszywa naturalnego 2-4 mm.

5. Ogólne wymagania odnośnie zastosowanego sprzętu do zimowego utrzymania dróg i chodników:
Pojazdy używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej (zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawą „Prawo o ruchu drogowym”). Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy.
Wykonawca w całym okresie trwania zamówienia może otrzymać od Zamawiającego do montażu w pojeździe odśnieżającym urządzenie GPS montowane do gniazda zapalniczki samochodowej. W takim przypadku Wykonawca zapewni/zabezpieczy w pojeździe gniazdo zapalniczki samochodowej. Wykonawca będzie odpowiadać za zabezpieczenie napięcia w gnieździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia GPS co będzie stanowić podstawę do rozliczenia czasu pracy pojazdu. Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania będzie raport generowany na podstawie pomiaru GPS pracującego pojazdu w terenie (w obszarze określonym do odśnieżania). Raport pracy wykonawcy będzie przedkładany koordynatorowi odśnieżania do zatwierdzenia. Po okresie na jaki zostanie zawarta umowa na Zimowe utrzymanie Wykonawca zda lokalizatory wydane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni.

6. Załączniki:
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ wraz
1. Wykaz rejonów do zimowego utrzymania dróg - odśnieżanie posypywanie (załącznik nr 1 do OPZ)
2. Mapy z naniesionymi odcinakami dróg gminnych do odśnieżania (załącznik nr 2 do OPZ),
3. Przewidywana liczba kursów w rejonach (odśnieżanie – posypywanie) (załącznik nr 3 do OPZ)

CPV Główny przedmiot:
90620000-9 - usługi odśnieżania
90630000-2 - usługi usuwania oblodzeni

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 12:00


» Location

ul. 3 Maja 1
Jabłonka 34-480
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Jabłonka
ul. 3 Maja 1
Jabłonka 34-480
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in