Dostawa sprzętu w celu wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Mechanicznych. Zamówienie składa się z 3 części: Część 1 - Wyposażenie pracowni elektronicznej; Część 2 - Wyposażenie pracowni fotowoltaicznej; Część 3 - Wyposażenie pracowni samochodowej.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa sprzętu w celu wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Mechanicznych.
Zamówienie składa się z 3 części:
Część 1 – Wyposażenie pracowni elektronicznej.
Część 2 - Wyposażenie pracowni fotowoltaicznej.
Część 3 - Wyposażenie pracowni samochodowej.

2. Projekt pn. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.
3. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe.
Dodatkowe kody CPV:
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne.
31711000-3 Artykuły elektroniczne.
34640000-5 Elementy samochodowe.
44511000-5 Narzędzia ręczne.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu i wyposażenia zawarty jest w załącznikach nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia spełniającego
wymagania Zamawiającego (w załącznikach nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia) i zgodnych z zaoferowanymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. W tym celu Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wypełnili kolumnę 5 (piąta) dla każdej pozycji, w załącznikach nr 2, 3 i 4 do formularza oferty o nazwie: „Formularz cenowy - ………..”, w której Wykonawcy zobowiązani są do wpisania informacji dotyczących Producenta / marki / modelu lub nr katalogowego. Opisy zamieszczone przez Wykonawców w ww. kolumnie traktowane będą jako zobowiązanie Wykonawcy dotyczące dostarczanego przez niego wyposażenia, a także będą służyły Zamawiającemu do sprawdzenia, czy dostarczone przez wybranego Wykonawcę wyposażenie jest zgodne z zaoferowanymi. Brak takich informacji lub niekompletna informacja zawierająca jedynie wpis np. „ALLEGRO”, nie dające możliwości jednoznacznej identyfikacji wyposażenia, skutkuje niemożnością oceny przez Zamawiającego, jaki przedmiot został zaoferowany, a w konsekwencji - czy spełnia on postawione wymagania.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
10. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy. W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
12. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń,
w których mają być zamontowane urządzenia. Osoby przybyłe na wizję lokalną muszą posiadać ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A w Namysłowie, pok. 210.
13. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
14. Miejsce realizacji zamówienia: szkoła ponadpodstawowa Powiatu Namysłowskiego położona w Namysłowie: Zespół Szkól Mechanicznych.

Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zaoferowane artykuły i urządzenia. Okres gwarancji będzie liczony od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi we wskazanym wyżej okresie.
3. Artykuły i urządzenia muszą posiadać wszelkie niezbędne, do normalnego funkcjonowania, instrukcje i certyfikaty w języku polskim.
4. Artykuły i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, w całości nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE i muszą być dostarczone zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, których przechowywanie przez zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji.
5. Wszystkie artykuły i urządzenia oraz ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w sposób trwały tak, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
6. Wszystkie artykuły i urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dot. prawa dopuszczenia do używania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do używania. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w/w dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Oferowane przez wykonawcę artykuły i urządzenia muszą posiadać wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia. Oferowane przez wykonawcę urządzenia muszą odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze technicznie i jakościowo niż podano w opisie przedmiotu zamówienia – muszą być na poziomie lub lepsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto urządzenia muszą zawierać wszystkie elementy startowe i muszą być gotowe do pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

Pl. Wolności
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Pl. Wolności
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in