Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem.
2. Zakres zadania obejmować będzie:
- rozbiórkę części obiektów budowlanych;
- przebudowę i rozbudowę istniejącej promenady;
- budowę budynku przebieralni z węzłem sanitarnym;
- budowę budynku punktu sanitarnego z kuchnią polową;
- budowę budynku hangaru na sprzęt pływający;
- budowę 15 domków letniskowych;
- zagospodarowanie terenu w postaci miejsc postojowych, alejek pieszych i placów;
- remont wraz z rozbudową istniejącego pomostu;
- budowę pomostu wędkarskiego;
- budowę pomostu ze slipem dla sprzętu pływającego;
- budowę przystani jachtowej;
- zagospodarowanie terenu w postaci alejek pieszych i placów;
- opracowanie mapy batymetrycznej - w celu budowy pomostu.
3. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym - wykonawczym, SST, przedmiarach, uzgodnieniach oraz w pozostałej dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ. Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest także do wkalkulowania w cenę ofertową wszystkich kosztów wynikających z załączonych uzgodnień, opinii i decyzji.
4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.
5. Wykonawca zapewni swobodny wstęp na teren budowy podmiotowi trzeciemu, który wykonywać będzie na zlecenie Zamawiającego przebudowę kanalizacji sanitarnej.
6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy ogrodzeniem pełnym (nieprześwitującym) do czasu zakończenia budowy. Wykonawca realizować będzie roboty objęte przedmiotem zamówienia, w taki sposób by nie utrudniały funkcjonowania obiektu.
7. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę przyjmuje się dzień uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Wybickiego 38
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Grudziądz
ul. Wybickiego 38
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in