Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Wąbrzeźno w ramach projektu pn.: „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej”
Przedmiotem projektu objęte są następujące obiekty:
a) Przedszkole Miejskie „Bajka” w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 11, 87-200 Wąbrzeźno, mikroinstalacja o mocy 15,98 kWp,
b) Przedszkole Miejskie „Bajka” w Wąbrzeźnie, ul. Tysiąclecia 2a, 87 – 200 Wąbrzeźno, mikroinstalacja o mocy 7,14 kWp,
c) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie, ul. Tysiąclecia 1, 87 – 200 Wąbrzeźno, mikroinstalacja o mocy 49,98 kWp.


2. Zakres prac na poszczególnych budynkach obejmuje m. in:
a) dostawę i montaż kompletnych mikroinstalacji fotowoltaicznych,
b) wykonanie połączenia z siecią elektroenergetyczną obiektów,
c) wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków,
d) wykonanie izolacji oraz prac zabezpieczających,
e) zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania,
f) wykonanie wszelkich niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, urządzeń, armatury regulującej, odcinającej i sterującej niezbędnej do obsługi wykonanej instalacji,
g) przeprowadzenie wymaganych prób i badań,
h) dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem prac oraz dokonanie regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji,
i) wykonanie tzw. wizualizacji efektów ekologicznych umożliwiających czytelne przeglądanie i analizę bieżących oraz archiwalnych danych o uzyskiwanych osiągach elektrycznych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowią:
1) projekty wykonawcze poszczególnych mikroinstalacji – Załącznik nr 8,
1) przedmiary robót przekazane przez zamawiającego – stanowią materiał dodatkowy (uzupełniający) ułatwiający wykonawcom skalkulowanie ryczałtowej ceny ofertowej dla całego przedsięwzięcia – Załącznik nr 9,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 10.

4. Rozwiązania równoważne
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku określenia w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów.
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Pzp oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z Katalogu Nakładów Rzeczowych (dalej KNR) lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
Wykaz zastosowanych i przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty.

5. W toku realizacji zamówienia wykonawca opracuje w uzgodnieniu z zamawiającym i złoży zamawiającemu harmonogram rzeczowo –finansowy inwestycji. W razie konieczności będzie składał stosowną aktualizację tego harmonogramu. Harmonogram początkowy zostanie dostarczony zamawiającemu najpóźniej do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, przy czym harmonogram powinien uwzględniać, że zamawiający nie dopuszcza, aby bez uzasadnionej przyczyny wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednego budynku.
6. Projekt pn.: „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Wolności 18
Wąbrzeźno 87-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Electrical power equipment

» Buyer data

Gmina Miasto Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
Wąbrzeźno 87-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in