"Przebudowa drogi bocznej od ulicy Pogodnej w Targanicach" w ramach zadania " Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów."

» Notice description

1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi bocznej od ul. Pogodnej w Targanicach” w ramach zadania „Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje
w szczególności: a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) regulację i zabezpieczenia;
d) wykonanie odwodnienia; e) wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni; f) wykonanie zjazdu i dojść do budynków; g) wykonanie poboczy; h) roboty wykończeniowe; i) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - organizację zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, - zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, - wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót /wymagana/, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej /gdy wymagana/, - badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych, 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie
w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
i przedmiarze robót, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

Rynek 15
Andrychów 34-120
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
Rynek 15
Andrychów 34-120
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in