Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulicy Gęstych Domów z drogą nr ewid. 5137 w miejscowości Jabłonka

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie zadania pn „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulicy Gęstych Domów z drogą nr ewid. 5137 w miejscowości Jabłonka” zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.
2. Zakres robót, czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności wykonanie:
- sieci kanalizacji deszczowej z rur PP fi 300 o łącznej długości około 110 mb
- studni rewizyjnych fi 1000 cm z przykrywą betonową z włazem żeliwnym.
Szczegółowy zakres prac precyzuje, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
4. CPV Główny przedmiot:
45233140-2 Roboty drogowe
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik Nr 9 do SIWZ Dokumentacja techniczna – projektowa
Załącznik Nr 10 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 11 do SIWZ Przedmiary
Przedmiary robót należy traktować jako dokumenty pomocnicze, które nie mogą stanowić jedynej podstawy do obliczenia wynagrodzenia (ryczałtowego) za realizację przedmiotu zamówienia.
6. Wymagany okres gwarancji:
Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 12:00


» Location

ul. 3 Maja 1
Jabłonka 34-480
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Jabłonka
ul. 3 Maja 1
Jabłonka 34-480
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in