Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce

» Notice description

1. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej na terenie działki nr 258 w miejscowości Skrzynka o łącznej długości 550mb – powierzchni 1650m2. Przebudowa polegała będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej. Droga nie zmienia swojego przeznaczenia. Droga stanowi ciąg komunikacyjny zapewniający obsługę komunikacyjna obiektów mieszkalnych i gospodarstw rolnych. Przebudowa w/w drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie komfortu jej użytkowania.
2. Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 258 obręb Skrzynka polegała będzie na ujednoliceniu szerokości do 3,0mb. Wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniowej warstwa średniej grubości 10cm kamienia łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie i wykonaniu 5cm nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej. Projekt przewiduje również wykonanie poboczy kamiennych szerokości zmiennej od 0,3-0,5m.
3. Konstrukcja nawierzchni jezdni
• warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowo –żwirowych 0/12,8mm wiązanie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej o zużyciu 0,81kg/m2 5cm
• mieszanka kruszywa kamiennego 0/31,5mm śr. 10cm
• istniejąca podbudowa
4. Niweleta jezdni: Projektuje się podniesienie obecnej niwelety o grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych. Odwodnienie: Nie projektuje się zmian w odwodnieniu drogi. Odwodnienie na obecnie panujących zasadach – powierzchniowo, następnie poprzez istniejące korytka ściekowe i rowy melioracyjne. W projekcie przewidziano oczyszczenie istniejących korytek i rowów odwadniających. Urządzenia obce: Specyfika robót nie powoduje kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1a do SIWZ – przedmiar, zał. nr 1b do SIWZ – projekt oraz zał. nr 1c do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Poz. 15 przedmiaru – krawężniki betonowe – powinny zostać zamontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zakres zamówienia zawiera się w kwocie powyżej 30 tys. euro a poniżej progów unijnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Rynek 31
Lądek-Zdrój 57-540
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Lądek Zdrój
ul. Rynek 31
Lądek-Zdrój 57-540
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in