Przetarg nieograniczony pn. Remont odwodnienia dróg polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych.

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest remont odwodnienia dróg polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Część nr 1:
- mechanicznej ścince poboczy w pasie dróg powiatowych o łącznej szerokości 36 185,00 m2,
Część nr 2:
- oczyszczeniu rowów w pasie dróg powiatowych z namułu, w uzgodnieniu z właścicielami gruntów, sąsiadujących z pasem drogowym, o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, o łącznej długości 4 250,00 m,
zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.
2.Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.
3.Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.
4.Jeśli w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
5.Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
6.Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów lub urządzeń wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały lub urządzenia równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów lub urządzeń. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności określone w pkt 1) realizujące przedmiot zamówienia z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), dalej zwanym KP. Wykonawca jest zobowiązany w umowach z Podwykonawcami zamieścić zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia osób wykonujących te czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów KP oraz egzekwować od Podwykonawców sankcje z tytułu nie wywiązania się z tego obowiązku.
1) Wymóg, o którym mowa powyżej dotyczy następujących czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia:
Część nr 1:
1.Oznakowanie odcinka robót.
2.Roboty pomiarowe i przygotowawcze.
3.Ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża.
4.Odwiezienie urobku.
5.Roboty wykończeniowe, oczyszczenie nawierzchni dróg.
6.Obmiar wykonanych robót.
7.Demontaż oznakowania odcinka robót.
Część nr 2:
1.Oznakowanie odcinka robót.
2.Roboty pomiarowe i przygotowawcze.
3.Oczyszczenie rowu.
4.Pogłębianie i profilowanie rowu.
5.Ścięcie trawy i krzaków.
6.Odwiezienie urobku.
7.Roboty wykończeniowe, oczyszczenie nawierzchni dróg.
8.Obmiar wykonanych robót remontowych.
9.Demontaż oznakowania odcinka robót.
Zgodnie z treścią art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, przy zachowaniu anonimizacji,
b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 12:00


» Location

Kościuszki 29 B
Kwidzyn 82-500
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Kościuszki 29 B
Kwidzyn 82-500
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in