Realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego polegającego na wykonaniu nasadzeń drzew oraz wykonaniu niecek retencyjnych pn.: „Posadźmy drzewa i krzewy przy ul. Rosoła i ul. Relaksowej - kompleksowo”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego polegającego na wykonaniu nasadzeń drzew oraz wykonaniu niecek retencyjnych pn.: „Posadźmy drzewa i krzewy przy ul. Rosoła i ul. Relaksowej - kompleksowo.”.

Zakres prac obejmuje:

I. wykonanie nasadzeń 9 szt. grabu pospolitego 'Fastigiata' (Carpinusbetulus 'Fastigiata') o obw. min. 14cm;
II. wykonanie 3 szt. niecek retencyjnych.

Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej.
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie
art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 będą wykonywali prace polegające na sadzeniu drzew i zakładaniu trawników
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na sadzeniu drzew i zakładaniu trawników.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu nie spełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, formularz cenowy – załącznik nr 1a do SIWZ, wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 11:30


» Location

al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Warszawa 02-777
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Warszawa 02-777
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in