„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków
w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą”


2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty częściowe mogą być składane na:
a) część nr 1 zamówienia – pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej, nad całością przebudowy i rozbudowy (w tym nad ewentualnymi robotami dodatkowymi) drogi powiatowej nr 3500E Pajęczno – Biała w ramach zadania „Przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą”

b) część nr 2 zamówienia – pełnienie nadzoru inwestorskiego branża wod-kan, nad
całością przebudowy i rozbudowy (w tym nad ewentualnymi robotami dodatkowymi) drogi powiatowej nr 3500E Pajęczno – Biała w ramach zadania „Przebudowy
i rozbudowy drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą”

c) część nr 3 zamówienia - pełnienie nadzoru inwestorskiego branża telekomunikacyjna nad całością przebudowy i rozbudowy (w tym nad ewentualnymi robotami dodatkowymi) drogi powiatowej nr 3500E Pajęczno – Biała (w przypadku wystąpienia kolizji z siecią podczas realizacji robót) w ramach zadania „Przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą”


d) część nr 4 zamówienia - pełnienie nadzoru inwestorskiego branża elektryczna, energetyczna nad całością przebudowy i rozbudowy (w tym nad ewentualnymi robotami dodatkowymi) drogi powiatowej nr 3500E Pajęczno – Biała (w przypadku wystąpienia kolizji z siecią podczas realizacji robót) w ramach zadania „Przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą”

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych, które będą nadzorowane przez Inspektorów nadzoru poszczególnych branż określa dokumentacja przetargowa na roboty budowlane będąca w posiadaniu Zamawiającego. Dokumentacja techniczna została również opublikowana na stronie internetowej http://www.powiatpajeczno.pl, BIP/zamówienia publiczne/ w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę
i rozbudowę drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków
w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą”
4. Zamiarem Zamawiającego jest, aby zwycięzcy przetargu działali przy realizacji inwestycji w jego imieniu, co szczegółowo zostanie określone w zawartej z nim umowie.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp ze względu na charakter
i specyfikę usługi będącej przedmiotem zamówienia.

6. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy wykonywanie czynności nadzoru w sposób określony w art. 25, 26 i 27 w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy m.in.:
1. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla danej branży nad realizacją Projektu zgodnie
z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
2. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą pomiędzy Wykonawcą Robót a Zamawiającym.
3. Inspektor nadzoru branży drogowej koordynuje prace wszystkich pozostałych inspektorów nadzoru.
4. Realizowanie Projektu w sposób nieprzerwany.
5. Identyfikacja oraz nadzór nad usuwaniem przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości,
6. Kontrolowanie przebiegu robót budowlanych w zakresie branży drogowej, a także na każde wezwanie Zamawiającego.
7. Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi, organami nadzoru budowlanego i innymi jednostkami związanymi z realizacją inwestycji oraz
z ludnością miejscową.
8. Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robót, dokonywanie analiz i opiniowania przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiającego.
9. Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robót placu budowy dla wszystkich etapów wynikających z harmonogramu robót.
10. Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą Robót.
11. Usuwanie z placu budowy osób i sprzętu nie związanych z realizacją Projektu.
12. Akceptacja planu BIOZ.
13. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP oraz planu BIOZ.
14. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
15. Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących:
- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; wykonywania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych;
- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
16. Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprócz Inspektora Nadzoru
w zakresie branży drogowej i jednocześnie Koordynatora Projektu uczestniczą Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robót oraz przedstawiciele Zamawiającego, a także na wezwanie Inspektora nadzoru w zakresie branży drogowej Inspektorzy nadzoru poszczególnych branż.
17. Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na placu budowy i zgłaszanie tego faktu poprzez Zamawiającego do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
18. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
19. Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót.
20. Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót.
21. Akceptowanie receptur, w oparciu o które będą produkowane wszelkie masy bitumiczne wraz z kontrolowaniem wytwórni mas bitumicznych w zakresie zgodności produkowanych mas bitumicznych z przedstawionymi i zatwierdzonymi recepturami.
22. Egzekwowanie od Wykonawcy Robót wykonywania na bieżąco wszelkich wymaganych przy realizacji inwestycji badań.
23. Polecenie Wykonawcy Robót przeprowadzenia badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości.
24. Żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
25. Zlecanie Wykonawcy Robót wykonania prac koniecznych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczających przed awarią oraz niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.
26. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
27. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci.
28. Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zakończonych elementów i etapów wraz z przekazaniem poszczególnych etapów do użytkowania.
29. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
30. Sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
31. Kontrolowanie rozliczeń budowy.
32. Sprawdzenie zestawień Wykonawcy Robót, wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty.
33. Dla każdego z etapów stwierdzenie i poświadczenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminów odbiorów częściowych lub końcowego.
34. Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót, ustalania i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń i przedstawianie ich Zamawiającemu w celu podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty.
35. Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub usunie je nieprawidłowo.
36. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.
37. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (min. raz na rok).
38. Akceptacja wniosków Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych.
39. Wyrażenie zgody na zmianę etapowania robót i w związku z tym zmianę harmonogramu.
40. Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem albo ze zgłoszeniem/pozwoleniem na budowę, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ.
41. Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz sporządzanie odpowiednio częściowych lub końcowego protokołu odbioru. W odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym uczestniczą Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robót oraz przedstawiciele Zamawiającego.
42. Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizację.

Szczegółowo zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określa dokumentacja projektowa.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 11:30


» Location

ul. Kościuszki 76
Pajęczno 98-330
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
ul. Kościuszki 76
Pajęczno 98-330
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in