Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych oraz placów komunalnych na terenie Gminy Trzebownisko w roku 2020 – etap II

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych oraz placów komunalnych na terenie Gminy Trzebownisko w roku 2020 – etap II
Zakres robót, obejmuje;
1. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN ok 50 t o średniej głębokości wybojów do 7 cm, - w tym:
1) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
2) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwozem ewentualnego gruzu lub destruktu, w miejsce wskazane przez Zamawiającego
3) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca lub zastosowanie emulsji na zimno, szczególnie na krawędziach,
4) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
5) zagęszczenie przy użyciu walca poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
6) posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią,
7) transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania
8) jeśli ubytek w nawierzchni jest grubszy od warstw bitumicznych wypełnienie go kruszywem łamanym /klińcem/ wraz z odpowiednim zagęszczeniem,
9) gruz asfaltowy należy wbudować na drogi gminne na terenie Gminy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
Powierzchnie naprawianych miejsc po całkowitym zagęszczeniu powinny być wyrównane do poziomu remontowanych nawierzchni
2. Dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania prac wymienionych w pkt 1
3. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
4. Wykonawca przy odbiorze robót przedstawi operat kolaudacyjny potwierdzający, że wbudowana mieszanka spełnia wymagania normy.
5. Wykonawca przystępuje do remontu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego oraz wskazania miejsca remontu przez Zamawiającego
Wymóg zatrudnienia na umowę o prace
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lud podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudniania na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy – załącznik do SIWZ
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

Trzebownisko 976
Trzebownisko 36-001
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
Trzebownisko 36-001
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in