Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie częściowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki

» Notice description

1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie częściowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na kwotę: 6 846 819,38 zł (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 38/100).
Charakterystyka kredytu:
1) Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na kwotę: 6 846 819,38 zł (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 38/100),
Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania kredytu w mniejszej ilości bez dodatkowych kosztów;
2) Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu do dnia 31.12.2020 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego;
3) Pisemne polecenie Zamawiającego realizowane będzie maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania dyspozycji od Zamawiającego;
4) Spłata kredytu następować będzie w ratach przy uwzględnieniu wymaganego przez Zamawiającego harmonogramu spłaty kredytu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ;
5) Odsetki od Kredytu płatne będą kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, za który zostały naliczone, z wyłączeniem odsetek należnych za ostatni okres obrachunkowy liczonych od daty całkowitej spłaty Kredytu, które zostaną spłacone w terminie spłaty ostatniej raty Kredytu;
6) Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w kwartalnych okresach i o ich wysokości należy poinformować Kredytobiorcę;
7) Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy;
8) Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy;
9) Koszty obsługi kredytu stanowi:
• Oprocentowanie kredytu – zmienne, stopa referencyjna WIBOR 1M (stopa będzie aktualizowana przez bank co miesiąc);
• Plus odsetki;
10) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywać się w złotych polskich;
11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową;
12) Od kredytu bank nie pobierze żadnych prowizji, marży;
13) Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni;
14) Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie;
15) Kredytobiorca, w przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, musi wskazać konkretne raty kredytu z harmonogramu, na poczet których dokonał wpłaty;
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z całości lub części przyznanego kredytu, bez dodatkowych opłat, prowizji i kar.
17) Zamawiający zastrzega sobie bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody banku prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów, odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy;
18) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna;
19) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami;
20) Zamawiający nie będzie wypełniał przesłanych przez Wykonawców wszelkich załączników, tabel stanowiących wzory opracowane przez Wykonawców. Jednakże odpowie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na każde pytanie dotyczące SIWZ oraz przekaże informacje niezbędne do zbadania zdolności kredytowej gminy, a także do przygotowania i złożenia oferty.
21) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych dodatkowych opłat związanych z usługą wykonania przedmiotu zamówienia.
22) Zamawiający dopuści wprowadzenie do umowy wszelkich zmian, które są korzystne dla Zamawiającego a wynikać będą z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
23) Kredyt będzie wypłacany w transzach zgłaszanych przez zamawiającego na rachunek bieżący zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Przecławiu Nr 19 9184 0004 2001 0000 0286 0001.

2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia.

1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp:
a) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy.
b) Usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”.
c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
d) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być zanonimizowane kopie umów o pracę lub inne dokumenty potwierdzające, że dane osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w punkcie c).
e) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi zgodnie z pkt. d) lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że dane osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.
2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.
c) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w ppkt.1
d) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.
3) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- osoba, która będzie odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym – będzie przyjmowała dyspozycje Zamawiającego odnośnie transz kredytu oraz osoba, która będzie wyliczała należne odsetki do kredytu i będzie informowała o bieżącym stanie kredytu.

3. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykaże w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. Cykl życia dla zadania Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie częściowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki polega na udzieleniu kredytu zgodnie z pisemnymi dyspozycjami Zamawiającego do kwoty 6 846 819,38 zł do dnia 31.12.2020r. Następnie Zamawiający zobowiązany jest do spłat kredytu wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem spłat kredytu do dnia 30.11.2028r. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić: koszty obsługi kredytu, koszty oprocentowania kredytu oraz koszty zatrudnienia pracowników do obsługi kredytu na umowie o prace.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 10:30


» Location

ul. Jana Kilińskiego 7
Przecław 39-320
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Przecław
ul. Jana Kilińskiego 7
Przecław 39-320
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in