„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola”, (znak sprawy: 30/ZP/20).

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola w następujących lokalizacjach: Al. Solidarności 90, ul. Jana Olbrachta 7, ul. Syreny 18, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 3, ul. Żelazna 99.
2. Wykaz obiektów, objętych stałą, bezpośrednią ochroną fizyczną :
a) Al. Solidarności 90 - ochrona będzie pełniona przez dwóch pracowników w systemie 24–godzinnym, dodatkowo jednego pracownika w dniach pracy Urzędu: od wtorku do piątku przez 8 h w godzinach 8:00-16:00, a w poniedziałki przez 10 h: od 08:00-18:00 oraz jednego pracownika w soboty podczas ceremonii ślubnych w godzinach od 9:00-18:00 (wykaz sobót i godzin w których odbywać się będą ceremonie ślubne przesyłany będzie przez Zamawiającego miesiąc wcześniej).
b) ul. Żelazna 99 ochrona będzie pełniona przez dwóch pracowników w dniach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku przez 12 h w godzinach 07:00-19:00 z możliwością przedłużenia do godziny 21:00 po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
c) ul. Syreny 18 ochrona będzie pełniona przez jednego pracownika w dniach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku przez 8 h w godzinach 08:00-16:00.

3. Przewidywana liczba roboczogodzin dla zamówienia wynosi - razem: 24280 h, dla obiektów wskazanych poniżej, tj.:
1) Al. SOLIDARNOŚCI 90 ( 1 obiekt),
a) 2 stanowiska, ilość godzin 24, ilość dni w okresie obowiązywania umowy 305,
b) 1* stanowisko: - ilość godzin w dniach wtorek – piątek 8, ilość dni w okresie obowiązywania umowy 168, - ilość godzin w poniedziałki 10, ilość dni w okresie obowiązywania umowy 43.
c) 1** stanowisko, ilość godzin w soboty 9, ilość dni w okresie obowiązywania umowy 42.
2) ul. Żelazna 99 ( 1 obiekt), 2 stanowiska, ilość godzin w dniach poniedziałek – piątek 14***, ilość dni w okresie obowiązywania umowy 208.
3) ul. Syreny 18 ( 1 obiekt), 1 stanowisko, ilość godzin w dniach poniedziałek – piątek 8, ilość dni w okresie obowiązywania umowy 208.

* służba w ograniczonym czasie pracy dotyczy tylko dni pracy Urzędu,
** służba w ograniczonym czasie pracy dotyczy tylko dni i godzin w których odbywają się ceremonie ślubne,
*** czas pracy od 07:00 do 19:00 możliwość przedłużenia czasu pracy o dwie godziny po wcześniejszym uprzedzeniu Wykonawcy.

4. Lista obiektów, podlegających ochronie w sieci monitoringu – system sygnalizacji włamania i napadu bez objęcia stałą, bezpośrednią ochroną fizyczną:
1) ul. Jana Olbrachta 7 – magazyn Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dla Dzielnicy Wola,
2) ul. Syreny 18 – siedziba Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola poza godzinami pracy Urzędu,
3) Skwer Kardynała Wyszyńskiego 3 – siedziba Wydziału Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Wola,
4) ul. Żelazna 99 – siedziba Urzędu Dzielnicy Wola poza godzinami pracy Urzędu.

5. Obowiązki wykonawcy
1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia dotyczącej usług ochrony osób i mienia z wyłączeniem zadań określonych w umowie w zakresie działania Grupy Interwencyjnej. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcy zadań określonych w umowie wyłącznie w zakresie działania Grupy Interwencyjnej.
2) W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizację usług w zakresie działania grupy interwencyjnej podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących grup interwencyjnych przez Podwykonawcę.
3) Grupy interwencyjne Wykonawcy zobowiązane są przyjeżdżać do Obiektów na każdy sygnał alarmowy, wyemitowany przez pracowników ochrony Obiektu, użytkowników Obiektu lub system sygnalizacji napadu i włamania, w czasie nie dłuższym niż 10 minut od powiadomienia w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 18:00.
6. Szczegółowy opis, zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawierają: Formularz cenowy i wzór umowy wraz z załącznikami. Dokumenty te są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.wola.waw.pl i stanowią załączniki do ogłoszenia.
7. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące Przedmiot Umowy i wykonujące czynności ochrony fizycznej w obiektach Zamawiającego były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy.
8. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą , niż 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na jedno lub wszystkie zdarzenia.
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami - w zakresie formalno-prawnym: Anna Serafin-Chwała - tel. 22 44-35-684, Alina Czajkowska - tel. 22 44-35-683, - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Krzysztof Maciejewski – tel. 22 44-35-688, Jerzy Grzegorzewski tel. 22 44-35-695.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 12:00


» Location

Al. Solidarności 90
Warszawa 01-003
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Al. Solidarności 90
Warszawa 01-003
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in