rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 polegająca na budowie tymczasowej hali sportowej z szatniami i toaletami

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 polegająca na budowie tymczasowej hali sportowej z szatniami i toaletami w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z realizacją zamierzenia inwestycyjnego obejmującego:
- Budowę tymczasowej hali sportowej o wymiarach 10x20 m z szatniami i toaletami oraz zagospodarowaniem terenu części działki 309/1 w Lusówku przy ul. Zespołowej 1.
- Budowę niezbędnej infrastruktury dla potrzeb obiektu i drogi – zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci deszczowej, drenaży, jeżeli zaistnieje taka konieczność oraz wszystkich innych przyłączy niezbędnych dla użytkowania wybudowanej hali.
- Uporządkowanie terenu wraz z jego wyrównaniem oraz usunięciem wszystkich kolizji występujących na terenie w tym likwidacja zbędnego uzbrojenia terenu.
2. Zamówienie obejmuje:
ETAP 1 – opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlano - wykonawczego wraz z zagospodarowaniem (drogi, chodnik, parkingi) terenów przyległych na działce 309/1 obręb Lusówko i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
ETAP 2 – budowa budynku obejmujący wykonanie:
- budowy hali tymczasowej z pozostałą infrastrukturą,
- Zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu,
- Uporządkowanie terenu.
Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w programie funkcjonalno-użytkowym załączonym do SIWZ.
3. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, należytą starannością, Polskimi Normami oraz dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego.
4. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi i gwarancji, liczony od daty końcowego odbioru robót:
- minimum 60 miesięcy na przedmiot zamówienia wykonanego w ramach etapu 2,
- 60 miesięcy na wykonane prace projektowe.
W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi.
Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji jest zobowiązany na swój koszt do przeprowadzania serwisu i konserwacji wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń technicznych (łącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych) zgodnie z warunkami gwarancji przekazanymi Zamawiającemu w dokumencie gwarancyjnym w dniu odbioru.
5. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach.
6. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
7. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień
symbolami: 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 71247000-1, 71248000-8, 45000000-7, 45100000-8, 45212220-4, 45223210-1, 45212200-8, 45111291-4.
8. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także:
- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,
- zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP i p. poż.,
- pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem świadectw na materiały, wyroby i urządzenia,
- zapłata opłat za składowanie odpadów,
- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania i odbioru robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,
- likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy.
9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.).
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy : Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
9.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia z wyłączeniem pierwszego i ostatniego miesiąca.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
9.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Czynności robotnika wykonującego roboty budowlane.
9.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) sposób udokumentowania zatrudnienia ww. osób:
a1) roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
a2) wykonawca w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenie wykonawcy zawierające: imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków pod rygorem kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych.
a3) wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).
b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
b1) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 9.3. ppkt. a2) i a3) SIWZ lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 2000zł.
b2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 9.3. ppkt. a2) i a3) lub zmiany sposobu zatrudnienia wskazanych osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia.
b3) w przypadku niezatrudnienia, przy realizacji zamówienia, osób na umowę o pracę, wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
b4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie.
b5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Poznańska 115
Tarnowo Podgórne 62-080
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
Tarnowo Podgórne 62-080
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in