Dostawa soli drogowej do stosowania w drogownictwie z transportem do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania

» Notice description

1.1 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 2100 ton o parametrach:
a. zawartość NaCl - 90% - 95 %
b. uziarnienie ziaren powyżej 6 mm – max 10 %
c. uziarnienie ziaren powyżej 1 mm – max 40 %
d.zawartość antyzbrylacza minimum 20 - 40 mg/kg
Ponadto przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02.
1.2. Na potwierdzenie w/w warunków oferent przedstawi atest Państwowego Zakładu Higieny oraz opinię techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.
1.3. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający określa minimalny i maksymalny czas dostawy. Czas dostawy będzie wiążący przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegał zmianom. Niedotrzymanie zobowiązań ofertowych w tym zakresie będzie skutkowało naliczeniem kar umownych.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sól partiami według zapotrzebowania Zamawiającego, do siedziby Zakładu, tj. Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105., w okresie od podpisania umowy do 30.04.2023r. Ilość dostaw soli uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych w okresach zimowych:
- październik 2020 – kwiecień 2021,
- październik 2021 – kwiecień 2022,
- październik 2022 – kwiecień 2023.
1.5. Zamawiający prognozuje zużycie soli w trzech okresach zimowych w ilości 2100 ton.
1.6. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wielkością szacunkową. Z tytułu niezrealizowania zakupu prognozowanej ilości soli Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
1.7. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu niniejszego zamówienia zawarte we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
1.8. W cenę jednostkową towaru należy wliczyć koszty transportu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Spółdzielcza 105
Mszczonów 96-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Salt

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie
ul. Spółdzielcza 105
Mszczonów 96-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.