Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 833 z późn. zm.) do budynków użytkowanych przez Zamawiającego w podziale na dwa zadania/ części:
Zadanie nr 1 – dostawa energii elektrycznej dla trzech punktów poboru w Żarach:
1) P1. 68-200 Żary ul. Boh. Getta 15
moc umowna – 49 kWh
grupa taryfowa – C22A
licznik nr – 96860680
nr przyłącza – PPE PLENED00000590000000000413270467
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 10 000 kWh.
2) P2. 68-200 Żary ul. Skarbowa 2
moc umowna – 27 kWh
grupa taryfowa – C11
licznik nr – 10736551
nr przyłącza – PPEPLENED00000590000000000305645442
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 62 0000kWh.
3) P3. 68-200 Żary ul. Pszenna 2
moc umowna – 195 kWh
grupa taryfowa – B21
licznik nr – 3250021890
nr przyłącza PPE PLENED00000590000000000413612471
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 1 120 000 kWh.


Zadanie nr 2 – dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w Lubsku:
P1. 68-300 Lubsko ul. Poznańska 2
moc umowna – 30 kWh
grupa taryfowa – B11
licznik nr – 04943421
nr przyłącza – PLENED00000590000000000412780459
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 180 000 kWh.

2. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej:
Zadanie nr 1 dla trzech punktów poboru w Żarach łącznie : 1 192 000 kWh, tj.
1) P1 68-200 Żary, ul. Boh. Getta 15 – w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2021r. – 31.12.2022r. wynosi: 10 000 kWh
2) P2. 68-200 Żary, ul. Skarbowa 2 - w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2021r. – 31.12.2022r. wynosi: 62 000 kWh
3) P3. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2 - w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2021r. – 31.12.2022r. wynosi: 1 120 000 kWh
Rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy.
Zadanie nr 2 dla jednego punktu poboru w Lubsku łącznie : 180 000 kWh, tj.
1) P1. 68-300 Lubsko, ul. Poznańska 2- w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2021r. – 31.12.2022r. wynosi: 180 000 kWh
Rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę w Zakresie Zadania 1 i Zadania 2 do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej.
4.Wykonawca zapewni, że wykona przedmiot zamówienia w sposób zgodny z obowiązującym prawem a w szczególności z następującymi aktami prawnymi:
a) Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.),
b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 z późn. zm.),
c) Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 5063).
5. Wykonawca zobowiązany będzie do bilansowania handlowego energii elektrycznej.
6 . Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Zamawiającego jest:
a) dla punktu poboru stanowiących Zadanie 1 i 2
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60 – 479 Poznań
7. Prognozowane dwuletnie zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do kalkulacji oferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej energii i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości .Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości energii elektrycznej .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Pszenna 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
ul. Pszenna 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in