Sukcesywna dostawa szczepionek

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek, zwanych dalej „towarem” szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do SIWZ pn. Formularz cenowy.
3.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia częściami, na podstawie sukcesywnych zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 3 dni, liczonych od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).
3.3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 124312898 lub e-mailem na adres: apteka@dzieciecyszpital.pl
3.4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty.
3.5. Miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.
3.6. Towar, stanowiący przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku. Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne.
3.7. Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej ww. załączniku, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.8. Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczaniu ceny musi wziąć pod uwagę aktualne na dzień składania ofert zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ponadto należy wziąć pod uwagę wyjaśnienia dotyczące art. 9 ust. 2 ww. ustawy zawarte w komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2012 r. (pismo MZ-PLR-460-12576-160/KB/12). Ceny oferowanych produktów leczniczych znajdujących się w wykazie B i C Obwieszczenia Ministra Zdrowia nie mogą być wyższe niż wysokość limitu finansowania.
3.9. Ilekroć w opisie zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca składający ofertę zawierającą rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ (w tym załączniku nr 1B), bądź też przewiduje rozwiązania o parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego – wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. W szczególności wymaga się od Wykonawcy, aby skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych odpowiadał wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ.
3.10. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu o które towar został dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.
3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców w trakcie trwania umowy o przedłożenie charakterystyk oferowanych produktów leczniczych oraz dokumentów dopuszczających oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie Polski.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 09:30


» Location

ul. Strzelecka 2
Kraków 31-503
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
ul. Strzelecka 2
Kraków 31-503
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in