Dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych do magazynu studyjnego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych do magazynu studyjnego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, tj. czterech gablot o wymiarach: szerokość 3,0 m, głębokość 0,5 m, wysokość 2,10 m (wraz z dolnym cokołem). Cokół górny o wysokości 10 cm. Od gabloty do sufitu wolna przestrzeń – 25 cm. Szczegółowy opis gablot zawarty jest w załączniku „Specyfikacja techniczna gablot do magazynu studyjnego”.
2. „Specyfikacja techniczna gablot do magazynu studyjnego” zwiera szczegółowe wymagania dotyczące gablot wystawowych w zakresie wymiarów, wyposażenia w osprzęt, określenia materiałów z których mają zostać wykonane, wymaganych atestów, itp. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do opisów technicznych zawartych w tym dokumencie. Zaprojektowane gabloty spełniają warunek, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i konsultacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na etapie realizacji umowy i w okresie gwarancji i rękojmi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarów na miejscu przed przystąpieniem do realizacji projektu. Wszystkie gabloty muszą być zaopatrzone w odpowiednią ilość i jakość osprzętu potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania gablot, zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, konsultacji z Zamawiającym wymagają: podziały wewnętrzne szkła, paneli frontowych, miejsca otwierania gablot, miejsca umieszczenia stalowych prętów pod półki oraz umiejscowienie punktów świetlnych. Zamawiający musi zatwierdzić finalny projekt gablot.
5. W celu utrzymania odpowiedniej wilgotności wewnątrz gablot i zachowania w niej mikroklimatu wymaga się, aby gabloty posiadały szczelność na poziomie współczynnika ACD nie większym niż 0.4. W gablotach wymagana jest klimatyzacja pasywna (silicagel). Materiały stosowane do budowy gablot muszą zapewniać ich całkowitą neutralność chemiczną względem zbiorów. Drzwi gablot zamykane są za pomocą zamków dyskowych w 1 klasie odporności na włamanie. Oświetlenie eksponatów za pomocą diod LED zamontowanych w szczelnych oprawach, z możliwością regulacji ich wychylenia. System oświetlenia wyposażony w możliwość regulacji natężenia światła w gablotach. Gabloty powinny być oznaczone znakiem "CE" zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE oraz Wykonawca przeprowadzi badania końcowe układu elektrycznego gablot i dostarczy Deklarację Zgodności wg aktualnej normy PN-EN w zakresie: Oprawy oświetleniowe wbudowane - wymagania szczegółowe.
6. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 19.09.2014r. poz. 1240).
7. Zamówienie zostanie wykonane z materiałów Wykonawcy.
8. Koszty dostawy i montażu przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - zawarte są w specyfikacji przetargowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Zawiszy Czarnego 1 B
Gdynia 81-374
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1 B
Gdynia 81-374
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Furniture and furnishings category published on OnePlace in last 10 days.