Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin
2. Obowiązującym wynagrodzeniem dla wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe
3. Wykonawca obowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego przedmiaru robót i dołączenia do oferty.
4. Kosztorys ofertowy nie będzie podlegał badaniu przez zamawiającego na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonania zawarte są w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb).
6. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z przedmiarem robót, stwiorb, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
7. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w stwiorb.
8. Rozwiązania równoważne:
a) Podane w opisach przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Wszystkie ewentualne wskazania należy rozumieć jako określenie minimalnych wymagań parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie a art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.
b) Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w opisach przedmiotu zamówienia pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu funkcjonalnego, technicznego i jakościowego.
c) Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane , spełniają wymagania określone przez zamawiającego, przy czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych
w dokumentach przetargowych winien potwierdzić zamawiający.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
a) roboty przygotowawcze
b) roboty ziemne
c) czynności związane z obsługą pojazdów, sprzętu i maszyn wykorzystywanych przy realizacji zamówienia,
d) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Armii Krajowej 87
Baranów 96-314
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Baranów
ul. Armii Krajowej 87
Baranów 96-314
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in