Leasing operacyjny ładowarki teleskopowej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednej sztuki ładowarki teleskopowej.
2. Ładowarka teleskopowa zostanie dostarczona do Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w przeciągu 14 dni od dnia podpisania umowy na teren ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 35 A, 24-200 Bełżyce. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o terminie dostawy, co najmniej 2 dni robocze przed planowaną dostawą.
4. Wykonawca na przedmiot zamówienia dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty w języku polskim.
5. Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji ładowarki teleskopowej wyznaczonym pracownikom Zamawiającego.
6. Odbioru przedmiotu leasingu (ładowarki) dokona komisja złożona z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu leasingu (ładowarki) będzie podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru.
8. W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności parametrów technicznych przedmiotu leasingu (ładowarki) z wymaganiami określonymi w SIWZ i sprawności urządzeń w niej zamontowanych oraz kompletności dostarczonych dokumentów.
9. Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu leasingu (ładowarki) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy zaoferowanego w ofercie lub gdy maszyna nie spełnia wymagań opisanych w SIWZ.
10. Warunki finansowe dotyczące leasingu operacyjnego:
1) Zamawiający określa jako wiążący sposób finansowania leasing operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.).
2) Czas trwania umowy leasingu 36 miesięcy.
3) Zamawiający określa oprocentowanie jako zmienne oparte o WIBOR 1 M powiększony o stałą wartość marży a zatem część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1 M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania.
4) Opłata wstępna (czynsz inicjalny) wynosić będzie 15% wartości maszyny netto. Opłata wstępna zostanie uiszczona w terminie 7 dni od podpisania Umowy Leasingu.
5) Wartość wykupu (depozytu gwarancyjnego) wynosić będzie 20% wartości maszyny netto.
6) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia oferty 35 miesięcznych równych stałych rat leasingowych przy uwzględnieniu opłaty wstępnej (inicjalnej) w wysokości 15% wartości maszyny netto oraz kwoty wykupu maszyny (depozyt gwarancyjny) będącej przedmiotem zamówienia w wysokości 20% jego wartości netto.
7) Leasing udzielony będzie w złotych polskich.
8) Opłata za wykup nastąpi na podstawie odrębnej faktury i zostanie uiszczona po zapłacie ostatniej raty leasingowej wraz z kwotą wykupu. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego majątku.
9) Ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez cały okres trwania Umowy leasingu dokonuje Wykonawca na koszt Zamawiającego, u wybranego przez siebie ubezpieczyciela, a koszt niniejszego ubezpieczenia Wykonawca winien uwzględnić w wartości oferty.
10) Zabezpieczeniem płatności wynagrodzenia i innych zobowiązań z tytułu zawartej umowy leasingowej będzie weksel własny „in blanco” Zamawiającego lub poręczenie osobowe Zarządu Zamawiającego.
11) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów.
12) Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingowy oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.
13) Ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie OC/AC/NW przedmiotu leasingu w pierwszym roku trwania Umowy leasingu dokonuje Wykonawca na koszt Zamawiającego, u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.
11. Parametry techniczne ładowarki teleskopowej:
1) Ogólne
a) maszyna używana wyprodukowana nie wcześniej niż w 2013 roku, która przepracowała nie więcej niż 5500 motogodzin,2) Parametry:
a) Silnik o mocy minimum 120 KM, 4 cylindrowy,
b) Udźwig minimum 3 500 kg, wysokość podnoszenia 6,50 m,
c) Napęd mechaniczny na 4 koła,
d) Skrzynia biegów Power Shift, prędkość do 40 km/h,
e) Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o wydatku minimum 150 l/min,
3) Wyposażenie:
a) Kabina z ogrzewaniem i wentylacją,
b) Klimatyzacja,
c) Oświetlenie robocze na górze kabiny z przodu i z tyłu,
d) Wentylator zwrotny chłodnicy,
e) Fotel operatora zawieszony pneumatycznie,
f) Tylny zaczep,
g) Dodatkowe światła robocze na teleskopie,
h) Stały, regulowany przepływ oleju na III sekcję,
4) Osprzęty:
a) Widły do palet,
b) Łyżka,
5) Dokumenty dostarczone wraz z maszyną:
a) Świadectwo zgodności CE,
b) Świadectwo homologacji dopuszczające maszynę do ruchu po dragach publicznych,
c) Katalog części zamiennych,
d) Karta gwarancyjna,
e) Instrukcja obsługi maszyny.
12. Gwarancja rozruchowa min. 3 miesiące. Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości na Przedmiot Zamówienia została udzielona przez Dostawcę Przedmiotu Zamówienia oraz przez niego wykonywana. Dokument gwarancji wystawiony na okaziciela.
13. Serwis na terenie całej Polski.
14. Czas na podjęcie działań serwisowych maksymalnie 48 godz. od momentu zgłoszenia lub urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach.
Koszty związane z serwisem pokrywa Wykonawca i winny one być zawarte w ofercie. Przewidywany, roczny czas pracy maszyny wynosi około 3600 mth, przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w siedzibie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 14:00


» Location

Przemysłowa 35 A
BEŁŻYCE 24-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Leasing

» Buyer data

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przemysłowa 35 A
BEŁŻYCE 24-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in