„Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B, segment C) w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi ” w ramach działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania prowadzonego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B, segment C) w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi ” w ramach działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania dokumentacji projektowej : projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, projekt montażu rusztowań oraz Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt techniczny z dokumentacją powykonawczą, opinia ornitologiczna i chiropterologiczna – (zwanej dalej „Projektem”) Termomodernizacji budynku głównego Szpitala w Czeladzi (segment A, B i C) w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, b) uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszelkich niezbędnych zatwierdzeń, pozwoleń i uzgodnień związanych z wykonaniem robót, dostawami materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania umowy; c) wykonania przy użyciu własnych materiałów robót budowlanych (zwanych dalej Robotami) według Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego; d) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 09:00


» Location

Szpitalna 40
Czeladź 41-250
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 40
Czeladź 41-250
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in