Likwidacja palnego wystroju Sali szkoleniowej w bud. Nr 11 KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest remont sali szkoleniowej(nr pomieszczenia 023) razem z zapleczem (nr 024) i magazynem (nr 025) w budynku nr 11 KWP w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 109, obejmujący: wykonanie robót budowlano-remontowych, tzn. roboty rozbiórkowe, malowanie ścian, wymianę sufitu podwieszanego, wymianę wykładziny PCV i inne prace ogólnobudowlane oraz wymianę instalacji elektrycznej w w/w pomieszczeniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przedmiar robót (załącznik nr 12 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
3. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy.
4. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszego SIWZ.
5. Uwaga! Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 12:00


» Location

Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in