Przebudowa drogi gminnej nr 110809R na działce nr ewid. 1669/3 od km 0+000 do km 0+615 w miejscowości Gorliczyna

» Notice description

Na istniejącej jezdni tłuczniowej należy wykonać uzupełnienie podbudowy średnio o wartość min. 5-10 cm, na której zostaną wykonane bitumiczne warstwy jezdni.
Na szerokości istniejącej jezdni tłuczniowej wykonać należy:
- podbudowę z kruszywa łamanego 0/63 zagęszczonego mechanicznie do Is=1,00 średnio grubości min. 5-10 cm,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 4 cm,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm.
Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na uzupełnieniu ewentualnych ubytków za pomocą warstwy profilującej średniej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 16 W lub sfrezowanie występujących nierówności jezdni, a także oczyszczeniu jezdni i skropieniu emulsją asfaltową celem lepszego powiązania z nową warstwą. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm.
Na szerokości istniejącej jezdni bitumicznej wykonać należy:
- warstwę profilującą z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 4 cm,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm.
Na poszerzeniach jezdni oraz na odcinkach, gdzie dotychczasowe utwardzenie jest niewystarczające, po wykonaniu korytowania na głębokość około 25 cm (poniżej poziomu istniejącego terenu), należy dokonać zagęszczenia podłoża gruntowego do wskaźnika zagęszczenia Is równego 0,98.
Następnie należy wykonać następujące warstwy konstrukcyjne jezdni drogowej (od dołu):
- warstwę odsączającą pospółki zagęszczonej do Is = 1,00 grubości 15 cm,
- podbudowę z kruszywa łamanego 0/63 zagęszczonego mechanicznie do Is=1,00 średnio
grubości min. 25 cm,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 4 cm,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm.
Górne warstwy podbudowy oraz warstwy nawierzchni (warstwa wyrównawcza i ścieralna)jezdni należy wykonać po wykonaniu poszerzeń do poziomu wyprofilowanej istniejącej nawierzchni kamiennej.
Projektuje się obustronne utwardzenie wzdłuż krawędzi jezdni poboczy o szerokości 0,75 m.
Należy wykonać nawierzchnie poboczy umocnione klińcem (kruszywem łamanym 0/31,5)
zagęszczonym mechanicznie do Is = 0,98 o grubości 10 cm, które należy ułożyć na warstwie
odcinającej z piasku grubości 5 cm.
Szczegółowy zakres określają przedmiary oraz dokumentacje techniczne stanowiące załączniki do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 12:00


» Location

Bernardyńska 1a
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Przeworsk
Bernardyńska 1a
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in