Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 110 ze zm.)

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do
3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów
procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia
20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 110 ze zm.), z podziałem na 3 części
(rozdz.XVII siwz).
2. Realizacja każdej usługi obejmuje:
a) przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego;
b) dojazd do wskazanego miejsca w czasie:
- nie dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz pojazdu do 3,5 t
włącznie oraz
- nie dłuższym niż 90 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz pojazdu powyżej
3,5t;
c) protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od policjanta, załadunek, dojazd najkrótszą drogą do
miejsca wyładunku wskazanego przez Zamawiającego;
d) należyte zabezpieczenie pojazdu i/lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą
w czasie transportu;
e) wyładunek pojazdu i/lub jego części w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika
parkingu; f) protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części osobie upoważnionej przez właściciela parkingu,
z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie pojazdów. Parking położony jest
w odległości do 35 km od siedziby jednostki zlecającej usługę.
3. Przedmiotowe usługi realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych
Wykonawcy drogą telefoniczną (potwierdzonych drogą faksową) przez oficera dyżurnego jednostki.
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia
obowiązywania wiążącej strony Umowy.
4. Ilość usług określona w załącznikach do siwz – formularzach kalkulacji cenowej jest wielkością
szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami
Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku
do Zamawiającego.
5. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto musi obejmować wszystkie koszty pośrednie
i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji zamówienia w całości. Wszystkie koszty niezbędne
do realizacji przedmiotowej usługi typu dojazd do miejsca zdarzenia, załadunek, wyciąganie pojazdu spoza
drogi, rozładunek, użycie dźwigu, specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie pojazdu i przewóz
na wskazany parking, ubezpieczenie itp. muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej.
Za ustalenie ilości prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości oraz za sposób
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie
Wykonawca. Koszt dojazdu do miejsca zdarzenia drogowego musi być wkalkulowany w opłatę
za wykonanie jednorazowej usługi holowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone
pojazdy od chwili protokolarnego przyjęcia od funkcjonariusza Policji do przekazania pojazdu osobie
upoważnionej przez Zamawiającego na wskazanym parkingu.
6. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie
Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaną
z przedmiotem zamówienia w trakcie całego okresu obowiązywania umowy na kwotę nie mniejsza niż
100.000 zł.
8. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.) lub analogicznych przepisów państw
członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane
z wykonywaniem usługi (tj. dojazd do miejsca zdarzenia pojazdem holującym, załadunek uszkodzonego
pojazdu i/lub jego części i jego transport do miejsca rozładunku i rozładunek) na cały okres realizacji
zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu gospodarczego, który będzie osobiście
świadczył przedmiotowe usługi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 13:00


» Location

Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in