Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Popów oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w: worki oraz pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki i pojemniki do zbierania odpadów selektywnie zebranych (segregowanych);
3) przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudniał we własnym przedsiębiorstwie lub korzystał z pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, przy czym wymóg ten dotyczy następujących osób wykonujących czynności faktyczne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
- kierowców pojazdów,
- osób zajmujących się załadunkiem/rozładunkiem odpadów komunalnych.
2.1. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności będzie realizowane w następujący sposób:
1) na etapie oferowania – Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 2 - Formularza ofertowego do SIWZ;
2) na etapie po zawarciu umowy a przed przystąpieniem do realizacji robót – Wykonawca w terminie 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności, tj. oświadczenia osób wykonujących ww. czynności, potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nieprzedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nieobejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia nw. kar umownych;
3) na etapie realizacji umowy – Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i formy zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ z oświadczeniami zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę. W przypadku wątpliwości co do charakteru zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy.
2.2. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.
2.3. W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji i/lub dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 niniejszego rozdziału SIWZ Wykonawca zapłaci każdorazowo karę w wysokości 200 zł. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 zł za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.
2.4. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

Częstochowska 6
Zawady 42-110
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Popów
Częstochowska 6
Zawady 42-110
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in