udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000,00 PLN

» Notice description

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10.000.000,00 zł.
2. Warunki kredytu:
2.1. Waluta kredytu: PLN (złoty polski).
2.2. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2.3. Gotowość udzielenia kredytu - od dnia podpisania umowy.
2.4. Wykorzystanie kredytu - do dnia 30 grudnia 2020 r.
2.5. Karencja w spłacie kapitału - do dnia 24.01.2021 r.
2.6. Oprocentowanie obliczane w oparciu o WIBOR 3M - według średniej z notowań za okres z 10 dni poprzedzający okres obrachunkowy tj. stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna z ostatniej dekady ostatniego miesiąca kwartału (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego kwartału.
2.7. Środki pieniężne przekazywane będą na rachunek bieżący Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy).
2.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu - bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
2.9. W przypadku niewykorzystania kwoty kredytu w całości - odsetki naliczone będą wyłącznie od kwoty faktycznie wykorzystanej, płatne do dnia 25 stycznia 2021 r. i w dacie płatności kolejnych rat.
2.10. Wysokość prowizji winna zostać określona w % od kwoty kredytu jako wyodrębniona stawka.
2.11. Spłata kredytu w 60 miesięcznych ratach kapitałowych, w taki sposób aby roczna spłata kapitału stanowiła kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony PLN), raty powiększone o należne odsetki, określone każdorazowo przez Wykonawcę notą odsetkową.
Raty płatne do 25 dnia każdego m-ca.
Pierwsza rata spłaty kapitału określona na 25 stycznia 2021 r., ostatnia na 25 grudnia 2025 r.
2.12. Jeżeli 25 dzień w danym miesiącu będzie wolny (nieroboczy) to rata odsetek lub kapitału płatna będzie w następnym dniu roboczym.
2.13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe przekazywanie środków na rachunek Zamawiającego.
2.14. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
2.15. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie od końca umowy.
2.16. Uruchomienie kredytu w transzach wg potrzeb Zamawiającego.
2.17. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego mają być naliczane wg odsetek ustawowych.
2.18. Kwota odsetek od kredytu uwzględnia również przewidywaną kwotę prowizji za udzielenie kredytu - terminy płatności prowizji wraz z ratami odsetkowymi tj. prowizja płatna w ratach, w terminach spłat kapitału.
2.19. Do naliczania odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.
2.20. Wysokość prowizji, będzie płatna przez Zamawiającego od faktycznej wykorzystanej kwoty kredytu.
2.21. Uchwałę RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu Zamawiający przedłoży najpóźniej w dniu wypłaty I transzy kredytu.
2.22. Umowa kredytowa zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ. Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć projekt umowy do akceptacji przez Zamawiającego, uwzględniając wymogi stawiane przez Zamawiającego w SIWZ oraz proponowane przez siebie warunki.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 11:00


» Location

Rynek 6
Błonie 05-870
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Błonie
Rynek 6
Błonie 05-870
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in