Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: „Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: „Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia przewiduje zastosowanie „prawa opcji”. W ramach prawa opcji obowiązkiem Wykonawcy będzie: - pełnienie nadzoru autorskiego (dalej: Opcja 1); - aktualizacja kosztorysów (dalej: Opcja 2); - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów (dalej: Opcja 3); - uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów (dalej: Opcja 4); - wykonanie dodatkowych podziałów nieruchomości (dalej: Opcja 5). Zlecenie oraz termin wykonania poszczególnych opcji zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków finansowych w budżecie lub Wieloletniej Prognozie Finansowej Zamawiającego. O konieczności wykonania poszczególnych opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub części opcji. 4. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 09:00


» Location

pl. Jakuba Wejhera 8
Wejherowo 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
pl. Jakuba Wejhera 8
Wejherowo 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in