Odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego w sezonie zimowym 2020/2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego w sezonie zimowym 2020/2021
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Zadanie 1:
Podstawienie nośnika do piaskarki i pługa patrolowego w celu odśnieżania niewielkiej pokrywy śniegu i usuwania śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego.
- Zadanie 2:
Podstawienie nośnika do piaskarki i pługa patrolowego w celu odśnieżania niewielkiej pokrywy śniegu i usuwania śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego.
- Zadanie 3:
Podstawienie nośnika do piaskarki i pługa patrolowego w celu odśnieżania niewielkiej pokrywy śniegu i usuwania śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego.
- Zadanie 4:
Podstawienie nośnika do piaskarki i pługa patrolowego w celu odśnieżania niewielkiej pokrywy śniegu i usuwania śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego. Załadunek, na terenie gminy Biskupiec materiałów do zwalczania śliskości dróg.
- Zadanie 5:
Załadunek do piaskarek, na bazie ZDP w Kurzętniku, materiałów do zwalczania śliskości dróg.
- Zadanie 6:
Podstawienie nośnika do pługa dwuskrzydłowego PD 20 do odśnieżania dróg.
- Zadanie 7:
Podstawienie nośnika do pługa dwuskrzydłowego PD 20 do odśnieżania dróg.
- Zadanie 8:
Podstawienie nośnika do pługa dwuskrzydłowego PD 20 do odśnieżania dróg.
- Zadanie 9:
Podstawienie nośnika do pługa dwuskrzydłowego PD 20 do odśnieżania dróg.
- Zadanie 10:
Podstawienie nośnika do pługa dwuskrzydłowego PD 20 do odśnieżania dróg.
- Zadanie 11:
Podstawienie nośnika z własnym pługiem dwuskrzydłowym do odśnieżania dróg.
- Zadanie 12:
Podstawienie nośnika z własnym pługiem dwuskrzydłowym do odśnieżania dróg.
- Zadanie 13:
Podstawienie ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 1,25 m3.
- Zadanie 14:
Podstawienie ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 1,25 m3.
- Zadanie 15:
Podstawienie ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 1,8 m3.

Przez podstawienie nośnika rozumie się podstawienie na bazę ZDP lub wyznaczoną drogę powiatową pojazdów/maszyn wymienionych w pkt. 3.2 wraz z uprawnionymi kierowcami/operatorami, od chwili wezwania do czasu odwołania. Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie prawidłowej obsługi podstawionego nośnika na cały czas prowadzenia akcji (w szczególności odpowiedniej liczby kierowców/operatorów w przypadku konieczności prowadzenia akcji całodobowej).
3Oferta powinna być skalkulowana i określać wynagrodzenie za 1 godzinę pracy (dla zadań od 1 do 15) oraz za 1 godz. dyżuru na bazie ZDP (dla zadań od 1 do 3 oraz zadania 5). Zamówienie nie przewiduje dyżurów dla nośników pługów dwuskrzydłowych i podstawionych ładowarek (zadania od 6 do 15). Dla zadania 4 zamówienie obejmuje sprawowanie dyżuru w zakresie nośnika do piaskarki i pługa, nie obejmuje dyżuru w zakresie dla ładowarki (załadunek piaskarek na terenie gminy Biskupiec).
W cenę oferty należy wkalkulować w szczególności:
a) zakup i montaż lampy błyskowej w kolorze pomarańczowym (dla zadań od 1 do 4 oraz zadań od 6 do 15);
b) wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy podstawianego nośnika oraz powierzonego sprzętu;
c) oleje i materiały napędowe niezbędne do prawidłowej pracy piaskarek (dla zadnia od 1 do 4). Normy zużycia tych materiałów wynoszą:
- 1,5 l/godz. oleju napędowego
- 2,5 % oleju silnikowego (w stosunku do ilości zużytego oleju napędowego);
d) dbanie o stan techniczny powierzonych urządzeń oraz obsługę techniczną tych urządzeń;
e) czas pracy kierowców i operatorów, w tym również w czasie liczonym jako dyżur;
f) wszelkie koszty związane z dysponowaniem placem (zadanie 4).
Przez pracę rozumie się:
a) dla zadań od 1 do 4:
- czas załadunku piaskarki mieszanką piasku z solą
- czas odśnieżania/usuwania śliskości dróg powiatowych na trasie wg zlecenia osoby kierującej pracami zimowego utrzymania dróg
b) dla zadnia 5:
- czas załadunku piaskarek mieszanką piasku z solą
c) dla zadań od 6 do 15:
 czas odśnieżania dróg powiatowych na trasie wg zlecenia osoby kierującej pracami zimowego utrzymania dróg
Przez dyżur (zadanie od 1 do 5) rozumie się:
a) dla zadań od 1 do 3 oraz zadania 4 w zakresie podstawienia nośnika do piaskarki i pługa:
- czas oczekiwania na pracę liczony od chwili stawienia się na bazie ZDP do momentu załadunku piaskarki i wyjazdu na trasę
b) dla zadania 5:
- czas oczekiwania na kolejne załadunki piaskarek liczony od chwili stawienia się na bazie ZDP
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w częściach, z których każda obejmuje poszczególne zadania opisane w pkt. 3.2
Szczegółowy zakres usług zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna (Załącznik nr 6a i 6b).
Wykaz dróg powiatowych z długością sieci stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ
Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z koniecznością wykonywania pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Sienkiewicza 48
Kurzętnik 13-306
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku
ul. Sienkiewicza 48
Kurzętnik 13-306
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in