Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki w Cieszynie

» Notice description

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki w Cieszynie.
Zakres robót: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 81,4 m z rur litych PVC Dz200x5,9mm i Dz160x4,7mm klasy S na odcinkach:
a) S5 – S4 – S3 – S2 – S1,
b) S4 – S4.1,
c) S5 – S5.1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót.
Uwaga:
W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska.
Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:
- zraszania wodą terenu prowadzenia robót w okresach suszy,
- stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie),
- transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów,
- cięcia materiałów pylących urządzeniami (maszynami) posiadającymi system zraszający,
- stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.
Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że:
- Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania;
- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

Rynek 1
Cieszyn 43-400
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna
Rynek 1
Cieszyn 43-400
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in