opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 9 części.

» Notice description

5.1.1. Część 1: Opracowanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej o stanie technicznym wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego w Łodzi przy ulicy Ozorkowskiej 3.
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania oraz do wykonania odkrywek wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego.
Kubatura budynku ≈ 2 000, 00 m³.
1) W zakresie ekspertyzy o stanie technicznym nieruchomości opracowanie powinno zawierać:
a) opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i wielkości stopnia ich zużycia, a także korozji biologicznej i mechanicznej, z ustaleniem przyczyn stwierdzonych uszkodzeń oraz określeniem niezbędnych prac budowlano-montażowych zapewniających dalsze bezpieczne użytkowanie budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem,
w tym:
- elementów konstrukcyjnych: fundamentów, ścian nośnych z nadprożami, słupów, podciągów, belek, ścian osłonowych, stropów, stropodachów i dachów, schodów, ciągów wentylacyjno- kominowych,
- elementów pozostałych: ścian działowych, podłóg, posadzek, okien, drzwi, tynków, elewacji ze wszystkimi elementami, nawierzchni podwórza,
b) opis przyjętej metodyki przeprowadzenia badań elementów konstrukcji z lokalizacją odkrywek,
c) opis jakości i stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w miejscu wykonania odkrywek.
d) kontrolne obliczenia statyczne dla elementów konstrukcyjnych budynku tj. elementów więźby dachowej, stropów strychowych, stropów nad piwnicami, stropów między kondygnacyjnych, stropów nad piwnicami, filarów ścian, elementów konstrukcyjnych klatek schodowych, fundamentów, określając wytrzymałość i nośność elementów,
e) sprawdzenie współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych zewnętrznych.
f) wnioski i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów obiektu z podaniem zakresu remontu i trybu prowadzenia prac lub np. konieczności wykonania doraźnych zabezpieczeń.
Analiza stanu technicznego obiektu wykonana w oparciu o odkrywki, badania doraźne makroskopowe, sprawdzające obliczenia statyczne, powinna pozwolić na ustalenie przyczyny powstania zarysowań, nadmiernych ugięć, uszkodzeń i zniszczeń oraz ustalić jakość materiałów konstrukcyjnych i ich stopień zużycia. Częścią składową analizy będzie też tabelaryczne wyliczenie procentowego stopnia zużycia technicznego budynku. Do ekspertyzy należy załączyć wykonaną dokumentację fotograficzną
i graficzną zniszczeń oraz uszkodzeń.
2) Ekspertyza ma być wykonana w oparciu o normy stanowiące załącznik do aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uaktualniony w dniu 25.11.2016 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny zbiór norm
PN-EN.
3) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
4) Forma opracowania dokumentacji
a) wersja papierowa
- 4 egz. ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej z analizą opłacalności wykonania remontu,
b) wersja elektroniczna
- 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów.

5.1.2. Część 2: Opracowanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej o stanie technicznym budynku mieszkalnego zlokalizowanego na nieruchomości przy ulicy 6 sierpnia 21/23 w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej ściany szczytowej, wschodniej klatki schodowej, oraz stropów między kondygnacyjnych pierwszego i drugiego piętra oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem i STWiOR.
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania oraz do wykonania odkrywek wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego.
Kubatura budynku: 5 551,0 m3.
1) W zakresie ekspertyzy o stanie technicznym nieruchomości opracowanie powinno zawierać:
a) opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i wielkości stopnia ich zużycia, a także korozji biologicznej i mechanicznej, z ustaleniem przyczyn stwierdzonych uszkodzeń oraz określeniem niezbędnych prac budowlano-montażowych zapewniających dalsze bezpieczne użytkowanie budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem,
w tym:
- elementów konstrukcyjnych: fundamentów, ścian nośnych z nadprożami, słupów, podciągów, belek, ścian osłonowych, stropów, stropodachów i dachów, schodów, ciągów wentylacyjno- kominowych,
- elementów pozostałych: ścian działowych, podłóg , posadzek, okien, drzwi, tynków, elewacji ze wszystkimi elementami, nawierzchni podwórza,
b) opis przyjętej metodyki przeprowadzenia badań elementów konstrukcji z lokalizacją odkrywek,
c) opis jakości i stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w miejscu wykonania odkrywek.
d) kontrolne obliczenia statyczne dla elementów konstrukcyjnych budynku tj. elementów więźby dachowej, stropów strychowych, stropów nad piwnicami, stropów między kondygnacyjnych, stropów nad piwnicami, filarów ścian, elementów konstrukcyjnych klatek schodowych, fundamentów, określając wytrzymałość i nośność elementów,
e) wnioski i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów obiektu z podaniem zakresu remontu i trybu prowadzenia prac lub np. konieczności wykonania doraźnych zabezpieczeń.
Do ekspertyzy należy załączyć wykonaną dokumentację fotograficzną i graficzną zniszczeń oraz uszkodzeń.
2) Ekspertyza ma być wykonana w oparciu o normy stanowiące załącznik do aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uaktualniony w dniu 25.11.2016 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny zbiór norm PN-EN.
3) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
4) Pełnienia w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
5) Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami, w szczególności:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.).
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U.
z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
6) Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
7) Forma opracowania dokumentacji:
a) wersja papierowa
- 4 egz. ekspertyzy o stanie technicznym
- 6 egz. projektu budowlanego + BIOZ
- 6 egz. projektu wykonawczego
- 1 egz. przedmiaru robót
- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego sporządzonego metodą szczegółową
- 2 egz. STWiOR.
b) wersja elektroniczna
- 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD a dla kosztorysu inwestorskiego plik w formacie ath). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów.

5.1.3. Część 3: Opracowanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej o stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego o konstrukcji murowanej zlokalizowanego na nieruchomości przy ulicy Morwowej 10a i 10b w Łodzi (działka numer 51/48, obręb B-27) ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji dachu budynku, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego zgodnie z postanowieniem PINB 554/2020 z dnia
12 sierpnia 2020 roku, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem i STWiOR.

Budynek objęty ochroną Konserwatora Zabytków - Gminna Ewidencja Zabytków.

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania odkrywek wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego (w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków) i do wykonania inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania.
Kubatura budynku: 1 549,00 m3.
1) W zakresie ekspertyzy o stanie technicznym nieruchomości opracowanie powinno zawierać:
a) opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i wielkości stopnia ich zużycia, a także korozji biologicznej i mechanicznej, z ustaleniem przyczyn stwierdzonych uszkodzeń oraz określeniem niezbędnych prac budowlano-montażowych zapewniających dalsze bezpieczne użytkowanie budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem,
w tym:
- elementów konstrukcyjnych: fundamentów, ścian nośnych z nadprożami, słupów, podciągów, belek, ścian osłonowych, stropów, stropodachów i dachów, schodów, ciągów wentylacyjno- kominowych,
- elementów pozostałych: ścian działowych, podłóg , posadzek, okien, drzwi, tynków, elewacji ze wszystkimi elementami, nawierzchni podwórza,
b) opis przyjętej metodyki przeprowadzenia badań elementów konstrukcji z lokalizacją odkrywek,
c) opis jakości i stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w miejscu wykonania odkrywek.
d) kontrolne obliczenia statyczne dla elementów konstrukcyjnych budynku tj. elementów więźby dachowej, stropów strychowych, stropów nad piwnicami, stropów między kondygnacyjnych, stropów nad piwnicami, filarów ścian, elementów konstrukcyjnych klatek schodowych, fundamentów, określając wytrzymałość i nośność elementów,
e) wnioski i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów obiektu z podaniem zakresu remontu i trybu prowadzenia prac lub np. konieczności wykonania doraźnych zabezpieczeń.
Do ekspertyzy należy załączyć wykonaną dokumentację fotograficzną i graficzną zniszczeń oraz uszkodzeń.
2) Ekspertyza ma być wykonana w oparciu o normy stanowiące załącznik do aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uaktualniony w dniu 25.11.2016 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny zbiór norm PN-EN.
3) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
4) Pełnienia w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
5) Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami, w szczególności:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.).
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U.
z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm).
c) Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm)
d) Forma opracowania dokumentacji:
a) wersja papierowa
- 4 egz. ekspertyzy o stanie technicznym
- 6 egz. projektu budowlanego + BIOZ
- 6 egz. projektu wykonawczego
- 1 egz. przedmiaru robót
- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego sporządzonego metodą szczegółową
- 2 egz. STWiOR.
b) wersja elektroniczna
- 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD a dla kosztorysu inwestorskiego plik w formacie ath). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów.

5.1.4. Część 4:
Opracowanie projektu [PB+PW] rozbiórki budynku użytkowego – garażu położonego przy
ulicy 10 Lutego 7/9 w Łodzi zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi pismo nr WUOZ-ZRR.5142.19.2020.KK z dnia 29 lipca 2020 r. wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, STWIOR. Dokumentacja winna być kompletna i gotowa do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę .
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania.
Kubatura budynku 49,00 m³.
1) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
2) Pełnienia w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
3) Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami, w szczególności:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.).
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U.
z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm).
4) Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm
5) Forma opracowania dokumentacji
a) wersja papierowa
- 6 egz. projektu budowlanego + BIOZ,
- 6 egz. projektu wykonawczego,
- 1 egz. przedmiaru robót,
- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego sporządzonego metodą szczegółową,
- 2 egz. STWiOR.
b) wersja elektroniczna
- 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów.

5.1.5. Część 5:
Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno - budowlanej o stanie technicznym stropu pomiędzy kondygnacyjnego (I piętra) w lokalu nr 2 budynku mieszkalnego usytuowanego przy ulicy Rudzkiej 49 w Łodzi.
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania odkrywek wraz z odtworzeniem
i inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania.
Kubatura budynku ≈ 1 676,00m³.
1) W zakresie ekspertyzy o stanie technicznym nieruchomości opracowanie powinno zawierać:
a) opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i wielkości stopnia ich zużycia, a także korozji biologicznej i mechanicznej, z ustaleniem przyczyn stwierdzonych uszkodzeń oraz określeniem niezbędnych prac budowlano-montażowych zapewniających dalsze bezpieczne użytkowanie budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem,
w tym:
- elementów konstrukcyjnych: fundamentów, ścian nośnych z nadprożami, słupów, podciągów, belek, ścian osłonowych, stropów, stropodachów i dachów, schodów, ciągów wentylacyjno- kominowych,
- elementów pozostałych: ścian działowych, podłóg, posadzek, okien, drzwi, tynków, elewacji ze wszystkimi elementami, nawierzchni podwórza,
b) opis przyjętej metodyki przeprowadzenia badań elementów konstrukcji z lokalizacją odkrywek,
c) opis jakości i stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w miejscu wykonania odkrywek.
d) kontrolne obliczenia statyczne dla elementów konstrukcyjnych budynku tj. elementów więźby dachowej, stropów strychowych, stropów nad piwnicami, stropów między kondygnacyjnych, stropów nad piwnicami, filarów ścian, elementów konstrukcyjnych klatek schodowych, fundamentów, określając wytrzymałość i nośność elementów,
e) sprawdzenie współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych zewnętrznych.
f) wnioski i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów obiektu z podaniem zakresu remontu i trybu prowadzenia prac lub np. konieczności wykonania doraźnych zabezpieczeń.
Analiza stanu technicznego obiektu wykonana w oparciu o odkrywki, badania doraźne makroskopowe, sprawdzające obliczenia statyczne, powinna pozwolić na ustalenie przyczyny powstania zarysowań, nadmiernych ugięć, uszkodzeń i zniszczeń oraz ustalić jakość materiałów konstrukcyjnych i ich stopień zużycia. Częścią składową analizy będzie też tabelaryczne wyliczenie procentowego stopnia zużycia technicznego budynku. Do ekspertyzy należy załączyć wykonaną dokumentację fotograficzną
i graficzną zniszczeń oraz uszkodzeń.
2) Ekspertyza ma być wykonana w oparciu o normy stanowiące załącznik do aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uaktualniony w dniu 25.11.2016 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny zbiór norm
PN-EN.
3) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
4) Forma opracowania dokumentacji
a) wersja papierowa
- 4 egz. ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej
b) wersja elektroniczna
- 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów.

5.1.6. Część 6:
Opracowanie orzeczenia konstrukcyjno - budowlanego o stanie technicznym wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu frontowego budynku mieszkalnego usytuowanego przy ulicy Dubois 29 w Łodzi.
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania odkrywek wraz z odtworzeniem
i inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania.
Kubatura budynku ≈ 696 ,00 m³.
1) W zakresie orzeczenia technicznego nieruchomości opracowanie powinno zawierać:
a) podstawę opracowania,
b) cel i zakres opracowania,
c) dane liczbowe,
d) opis i charakterystyka obiektu,
e) opis elementów konstrukcyjnych budynku wraz ze specyfikacją wykrytych wad technicznych budynku, dokumentacją graficzną i fotograficzną,
f) uwagi, wytyczne i wnioski końcowe.
2) Orzeczenie ma być wykonane w oparciu o normy stanowiące załącznik do aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uaktualniony w dniu 25.11.2016 przez Polski Komitet Normalizacyjny zbiór norm
PN-EN.
3) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
4) Analiza stanu technicznego obiektu wykonana w oparciu o odkrywki, badania doraźne makroskopowe, sprawdzające obliczenia statyczne, powinna pozwolić na ustalenie przyczyny powstania zarysowań, nadmiernych ugięć, uszkodzeń i zniszczeń oraz ustalić jakość materiałów konstrukcyjnych i ich stopień zużycia. Częścią składową analizy będzie też tabelaryczne wyliczenie procentowego stopnia zużycia technicznego budynku. Do orzeczenia należy załączyć wykonaną dokumentację fotograficzną i graficzną zniszczeń oraz uszkodzeń.
5) Forma opracowania dokumentacji
a) wersja papierowa
- 4 egz. orzeczenia o stanie technicznym budynku wraz z analizą opłacalności remontu
b) wersja elektroniczna
- 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów.

5.1.7. Część 7: Opracowanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej o stanie technicznym wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu budynków położonych w Łodzi przy ulicy Źródłowej 5.
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania oraz do wykonania odkrywek wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego.
Kubatura budynków ≈ 2 589,77 m³ w tym:
budynek frontowy - 2 079,77 m³,
budynek gospodarczy - 510,00 m³
1) W zakresie ekspertyzy o stanie technicznym nieruchomości opracowanie powinno zawierać:
a) opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i wielkości stopnia ich zużycia, a także korozji biologicznej i mechanicznej, z ustaleniem przyczyn stwierdzonych uszkodzeń oraz określeniem niezbędnych prac budowlano-montażowych zapewniających dalsze bezpieczne użytkowanie budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem,
w tym:
- elementów konstrukcyjnych: fundamentów, ścian nośnych z nadprożami, słupów, podciągów, belek, ścian osłonowych, stropów, stropodachów i dachów, schodów, ciągów wentylacyjno- kominowych,
- elementów pozostałych: ścian działowych, podłóg, posadzek, okien, drzwi, tynków, elewacji ze wszystkimi elementami, nawierzchni podwórza,
b) opis przyjętej metodyki przeprowadzenia badań elementów konstrukcji z lokalizacją odkrywek,
c) opis jakości i stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w miejscu wykonania odkrywek.
d) kontrolne obliczenia statyczne dla elementów konstrukcyjnych budynku tj. elementów więźby dachowej, stropów strychowych, stropów nad piwnicami, stropów między kondygnacyjnych, stropów nad piwnicami, filarów ścian, elementów konstrukcyjnych klatek schodowych, fundamentów, określając wytrzymałość i nośność elementów,
e) sprawdzenie współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych zewnętrznych.
f) wnioski i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów obiektu z podaniem zakresu remontu i trybu prowadzenia prac lub np. konieczności wykonania doraźnych zabezpieczeń.
Analiza stanu technicznego obiektu wykonana w oparciu o odkrywki, badania doraźne makroskopowe, sprawdzające obliczenia statyczne, powinna pozwolić na ustalenie przyczyny powstania zarysowań, nadmiernych ugięć, uszkodzeń i zniszczeń oraz ustalić jakość materiałów konstrukcyjnych i ich stopień zużycia. Częścią składową analizy będzie też tabelaryczne wyliczenie procentowego stopnia zużycia technicznego budynku. Do ekspertyzy należy załączyć wykonaną dokumentację fotograficzną
i graficzną zniszczeń oraz uszkodzeń.
2) Ekspertyza ma być wykonana w oparciu o normy stanowiące załącznik do aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uaktualniony w dniu 25.11.2016 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny zbiór norm
PN-EN.
3) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
4) Forma opracowania dokumentacji
a) wersja papierowa
- 4 egz. ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej z analizą opłacalności wykonania remontu,
b) wersja elektroniczna
- 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów.

5.1.8. Część 8: Opracowanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej w zakresie oceny stanu technicznego budynku użytkowego lewej oficyny przy ulicy Żwirki 7 w Łodzi wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu ( zgodnie z przeglądem rocznym zużycie budynku 69%).
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania odkrywek wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego i do wykonania inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania.
Kubatura budynku – 525,00 m³.
1) W zakresie ekspertyzy o stanie technicznym nieruchomości opracowanie powinno zawierać:
a) opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i wielkości stopnia ich zużycia, a także korozji biologicznej i mechanicznej, z ustaleniem przyczyn stwierdzonych uszkodzeń oraz określeniem niezbędnych prac budowlano-montażowych zapewniających dalsze bezpieczne użytkowanie budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem,
w tym:
- elementów konstrukcyjnych: fundamentów, ścian nośnych z nadprożami, słupów, podciągów, belek, ścian osłonowych, stropów, stropodachów i dachów, schodów, ciągów wentylacyjno- kominowych,
- elementów pozostałych: ścian działowych, podłóg, posadzek, okien, drzwi, tynków, elewacji ze wszystkimi elementami, nawierzchni podwórza,
b) opis przyjętej metodyki przeprowadzenia badań elementów konstrukcji z lokalizacją odkrywek,
c) opis jakości i stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w miejscu wykonania odkrywek.
d) kontrolne obliczenia statyczne dla elementów konstrukcyjnych budynku tj. elementów więźby dachowej, stropów strychowych, stropów nad piwnicami, stropów między kondygnacyjnych, stropów nad piwnicami, filarów ścian, elementów konstrukcyjnych klatek schodowych, fundamentów, określając wytrzymałość i nośność elementów,
e) sprawdzenie współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych zewnętrznych.
f) wnioski i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów obiektu z podaniem zakresu remontu i trybu prowadzenia prac lub np. konieczności wykonania doraźnych zabezpieczeń.
Analiza stanu technicznego obiektu wykonana w oparciu o odkrywki, badania doraźne makroskopowe, sprawdzające obliczenia statyczne, powinna pozwolić na ustalenie przyczyny powstania zarysowań, nadmiernych ugięć, uszkodzeń i zniszczeń oraz ustalić jakość materiałów konstrukcyjnych i ich stopień zużycia. Częścią składową analizy będzie też tabelaryczne wyliczenie procentowego stopnia zużycia technicznego budynku. Do ekspertyzy należy załączyć wykonaną dokumentację fotograficzną i graficzną zniszczeń oraz uszkodzeń.
2) Ekspertyza ma być wykonana w oparciu o normy stanowiące załącznik do aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uaktualniony w dniu 25.11.2016 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny zbiór norm PN-EN.
3) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
4) Forma opracowania dokumentacji
a) wersja papierowa
- 4 egz. ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej z analizą opłacalności wykonania remontu,
b) wersja elektroniczna
- 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów.

5.1.9. Część 9: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zmiany sposobu zasilania energetycznego budynku położonego w Łodzi przy ulicy 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 75 wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWIOR oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień z ZUD. Dokumentacja winna być kompletna i gotowa do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania.
Kubatura budynków ≈ 1 197,25 m³.
1) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
2) Pełnienia w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
3) Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami, w szczególności:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz .U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.).
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U.
z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm).
4) Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
5) Forma opracowania dokumentacji (oddzielnie dla każdego budynku)
a) wersja papierowa
- 6 egz. projektu budowlanego + BIOZ,
- 6 egz. projektu wykonawczego,
- 1 egz. przedmiaru robót,
- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego sporządzonego metodą szczegółową,
- 2 egz. STWiOR.
b) wersja elektroniczna
- 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD, a dla kosztorysu inwestorskiego plik w formacie ath). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in