Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o. Przewidywana ilość: 5 punktów poboru gazu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do SIWZ szacuje się na 123656kWh. (111220m3 ). Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, w zakresie do ± 20% względem ilości określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie ilości zakupionego paliwa gazowego i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw paliwa gazowego do 30% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę paliwa gazowego do punktów opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SIWZ: zał. nr 2 (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 1 (Lista obiektów Zamawiającego)


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

Chrobrego 105/107
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels

» Buyer data

Urbitor Sp. z o.o.
Chrobrego 105/107
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in