Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej DP 1083 S Lipie – Nowa Wieś, gm. Dąbrowa Zielona.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej DP 1083 S Lipie – Nowa Wieś, gm. Dąbrowa Zielona. Zakres inwestycji: Obciążenie ruchem układu drogowego - drogi powiatowe - przyjęto na podstawie jego przeznaczenia. Tym samym dla przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3, przy czym konstrukcja nawierzchni będzie dostosowana do przeniesienia pojedynczych przejazdów pojazdów ciężarowych o nacisku na oś 115kN. Na całej długości jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi ubytkami oraz przełomami. Jezdnia obecnie posiada szerokość około 4,00 – do 4,2m. W miejscach przewężeń pobocza jedni są najeżdżane przez pojazdy a tym samym powoduje to ich degradację. Na całej długości występują nieliczne zjazdy do posesji. Obecnie odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, rowami otwartymi. Podstawowe parametry techniczne inwestycji DP1083S: Klasa drogi: Z1/2, Kategoria obciążenia ruchem KR 3; Prędkość projektowa poza terenem zabudowy 60km/h; Prędkość projektowa w terenie zabudowanym 50km/h; przekrój: jedno-jezdniowa dwukierunkowa; Szerokość jezdni na prostej: 5,0 m; Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% do 4%
Pochylenie poprzeczne daszkowe 2%; Nawierzchnia: AC 11 S 50/70; a) Nawierzchnia – zakres robót: Rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką; średnia grubość 10 cm z odwozem destruktu na odległość do 10 km - plac składowy ODM 2 koniecpol (50% pozyskanego destruktu przeznaczone do utwardzenia poboczy) – 7.600,00 m2, Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 20 cm z odwozem urobku na odległość do 2 km (wraz z utylizacją) obustronnie po 1 m – poszerzenia – 3.800,00 m2, Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna gr. 20 cm po zagęszczeniu – poszerzenia – 10.260,00 m2, Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna gr. 12 cm po zagęszczeniu - wzmocnienie ist. podbudowy + poszerzenia – 10.260,00 m2, Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej – 19.480,00 m2, Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsją asfaltową – 19.480,00 m2, Podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej AC 22 P 35/50 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 8 cm – 9.930,00 m2, Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych /warstwa ścieralna/ AC 11 S 50/70 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 4 cm – 9.550,00 m2. b) konstrukcja pobocza + odwodnienie - zakres: Renowacja - oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp (grubość namułu 30 cm) z odwozem urobku na odległość 2 km (wraz z utylizacją) – 1.400,00 m, Regulacja pionowa zaworów wodociągowych z wymianą skrzynek – 12,00 szt. Mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza grubości 10 cm z odwozem urobku na odległośc do 2 km (wraz z utylizacją) - obustronnie po 0,5 m – 1.900,00 m2, Utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym - warstwa dolna (materiał z frezowania nawierzchni) - grubość 12 cm po zagęszczeniu (obustronnie po 1,0 m) + zjazdy – 3.800,00 m2, Utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym - warstwa górna; grubość 4 cm po zagęszczeniu (obustronnie po 1,0 m) + zjazdy – 3.800,00 m2, Formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III - IV (zakup materiału) - zwieńczenie krawędzi pobocza – 50,00 m3. Pod względem złożoności warunków geotechnicznych podłoże gruntowe dla inwestycji zalicza się do prostych warunków gruntowych. Z uwagi na charakter inwestycji inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie wykonywania prac ziemnych zwłaszcza w rejonie występowania gruntów wysadzinowych (G3) należy wyeliminować kontakt gruntu z wodą, aby nie doprowadzić do uplastycznienia się podłoża, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntów. W związku z powyższym zaleca się wykonywanie robót ziemnych w okresie możliwie suchym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część V SIWZ. – dokumentacja. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 jednolity tekst), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 jednolity tekst) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 jednolity tekst). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi związanymi z budową, przebudową lub remontem dróg, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Zamawiający informuje, że obowiązek zapewnienia na budowie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz tymczasowego biura dla Kierownika Budowy oraz narad koordynacyjnych spoczywa na Wykonawcy zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Przekazanie zaplecza Zamawiającemu nastąpi w terminie do 14 dni od przekazania placu budowy. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art.29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: a. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), c. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, d. standardów emisyjnych. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji i STWiORB. W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany będzie również do: Wykonania, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Zlecenia wykonania nadzorów branżowych wynikających z uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonania zgodnie z § 3 ust. 6 i 7 umowy operat kolaudacyjny. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót.
3.8. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, w tym inwentaryzacji
powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Wizytacja nie jest obowiązkowa, Wykonawca może odbyć ją, we własnym zakresie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 09:00


» Location

ul. Sobieskiego 9
Częstochowa 42-217
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9
Częstochowa 42-217
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in