Usuwanie padłych zwierząt z dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

» Notice description

Zamówienie obejmuje:
Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
1. Usuwanie potrąconych, przejechanych, martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze (tj. min. ocena
i potwierdzenie zgonu zwierząt oraz przewiezienie do utylizacji).
2. Usługi związane z przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę całodobowo – Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń o konieczności usunięcia potrąconych, przejechanych zwierząt i ich części leżących w pasach dróg wojewódzkich.
Maksymalny czas na przystąpienie do realizacji zlecenia będzie wynosił ….. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu /mailowo/ telefonicznie*.
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Zielona Góra, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
1. Usuwanie potrąconych, przejechanych, martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie (tj. min. ocena
i potwierdzenie zgonu zwierząt oraz przewiezienie do utylizacji).
2. Usługi związane z przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę całodobowo – Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń o konieczności usunięcia potrąconych, przejechanych zwierząt i ich części leżących w pasach dróg wojewódzkich.
Maksymalny czas na przystąpienie do realizacji zlecenia będzie wynosił ….. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu /mailowo/ telefonicznie*.
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kożuchów, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

2) PRAWO OPCJI
Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. PRAWO OPCJI DOTYCZY KAŻDEGO Z ZADAŃ.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).

Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ.
Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono
w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ odrębnie dla każdego z zadań.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji

Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie:
- dla zadania nr 1 – teren działania RDW w Zielonej Górze,
- dla zadania nr 2 – teren działania RDW w Kożuchowie.
3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
- w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,
- w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo
w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności (DLA KAŻDEGO Z ZADAŃ):
- konieczność usunięcia padłych zwierząt, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,
- pilna konieczność usunięcia padłych zwierząt w związku z zagrożeniem dla użytkowników dróg,
- ujawnienie przez Zamawiającego okoliczności mających wpływ na opis przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją

Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r.
(dotyczy każdego z zadań).

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.
Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.
Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje,
że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

Al. Niepodległości 32
Zielona Góra 65-042
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
Zielona Góra 65-042
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in